9. 8. 2020  1:34 Ľubomíra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 412Z0_4B - Základy chemickej technológie (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
412Z0_4B
Názov predmetu: Základy chemickej technológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
chemické inžinierstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť informácie o chemickom a o väzbách medzi jednotlivými technológiami.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné technologické procesy a zariadenia, suroviny chemického priemyslu a ich úprava, úprava vody, anorganický priemysel, anorganické materiály, technológia ropy a palív, makromolekulové látky, trvalo udržateľný rozvoj chemického priemyslu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FELLNER, P. -- GABČOVÁ, J. -- DANIELIK, V. -- HÍVEŠ, J. Anorganická technológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 152 s. ISBN 80-227-2292-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 182

ABC
D
E
FX
28,6 %24,7 %
21,4 %
18,1 %
7,2 %0 %
Vyučujúci: Ing. Marta Ambrová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil:
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: