2. 6. 2020  0:32 Xénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N424Z2_4B - Základy podnikových financií (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: N424Z2_4B
Názov predmetu:
Základy podnikových financií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie - bakalársky (výberový), 2. semester
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie - bakalársky (výberový), 2. semester
biotechnológia - bakalársky (výberový), 2. semester
biotechnológia - bakalársky (výberový), 2. semester
biotechnológia (konverzný) - bakalársky (výberový), 4. semester
chemické inžinierstvo - bakalársky (výberový), 4. semester
potraviny, výživa, kozmetika - bakalársky (výberový), 2. semester
potraviny, výživa, kozmetika (konverzný) - bakalársky (výberový), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania. Získanie minimálne 56 bodov na skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Počas štúdia študent získa základné informácie a znalosti o finančnom riadení podniku, základných kritériách finančného rozhodovania, možnostiach zabezpečenia podniku finančnými zdrojmi, o platobnom styku medzi podnikmi a finančnými ústavmi. Po úspešnom absolvovaní predmetu, študent získa vedomosti a návyky, ktoré mu umožnia využiť finančné kritéria v praxi riadenia podnikateľského subjektu.
 
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika podnikových financií
Základný cieľ podnikateľskej činnosti a finančné ciele podniku
Základné kritériá finančného rozhodovania.
Charakteristika finančných zdrojov podniku
Vlastný kapitál podniku
Cudzí kapitál podniku
Financovanie dlhodobého majetku podniku
Financovanie obežného majetku podniku
Finančné plánovanie podniku
Finančné aspekty združovania podnikov
Finančné vzťahy podniku k zahraničiu
Finančné otázky krízového manažmentu a zániku podniku
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VLACHYNSKÝ, K. Podnikové financie. Bratislava : Iura Edition, 2006. 482 s. ISBN 80-8078-029-3.
BONDAREVA, I. -- ZATROCHOVÁ, M. Podnikové financie. Teória a praktické aplikácie. Bratislava : Statis, 2011. 123 s. ISBN 978-80-85659-69-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Štúdium predmetu sa odporúča aj v 2. ročníku bakalárskeho štúdia
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 372

A
B
C
D
E
FX
25,5 %
21,2 %
27,4 %
14,0 %
11,9 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Irina Bondareva, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Dr. Ing. Milan Majerník (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil:
doc. Ing. Irina Bondareva, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: