26. 1. 2020  0:18 Tamara
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N434T0_4B - Telesná výchova - výchova k olympizmu (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N434T0_4B
Názov predmetu: Telesná výchova - výchova k olympizmu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 1
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
zápočet - vedomostný test
 
Výsledky vzdelávania:
Získať vedomosti o olympizme ako životnej filozofii a o vývoji olympijského hnutia od staroveku po súčasnosť, oboznámenie sa s genézou vývoja medzinárodného a slovenského olympijského hnutia.
 
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Antické olympijské tradície, vývoj novovekého olympizmu, jeho rozvoj a perspektívy, filozofické a pedagogické atribúty olympizmu, olympijské hnutie na Slovensku.
1. Úvod, požiadavky, literatúra,
- Základné pojmy olympizmu.
- Olympijská charta a jej súčasný význam (základné pojmy, členenie)
2. Antický človek v Grécku verzus pohybové činnosti a panhelénske (najmä olympijské)hry, kalokagatia, ekecheiria.
3. Hry v Olympii a ich historický odkaz pre svetovú civilizáciu
4. Vznik novovekých OH
- Pierre de Coubertin – zakladateľ novovekých OH a jeho úloha pri vzniku, resp. obnovení olympijských hier.
5. Prehľad olympijských hier a ohlasy na olympijské hry (jednotlivé obdobia dejín a miesto
hier v nich z hľadiska celkovej situácie).
6. Vznik zimných olympijských hier a problémy pri ich vzniku.
7. Pierre de Coubertin a olympizmus (úloha športu vo výchove).
8. Antické tradície v novovekých olympijských hrách
- Kalokagatia (miesto kalokagatie v modernej dobe).
- Ekecheiria (uplatňovanie ekecheirie v dejinách).
- Fair-play (antika verzus moderná doba).
9. Problémy olympijského hnutia a olympijská výchova.
10. Slovenský olympijský výbor, jeho vznik a vývoj
- Stručný prehľad jednotlivých etáp vývoja (1939 – 1947, 1990 - po súčasnosť).
- Súčasný stav.
11. Účasť slovenských športovcov na letných a zimných olympijských hrách.


12. Beseda s olympionikmi Slovenska podľa aktuálnosti a výberu.
Krátky film s olympijskou tematikou.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BOBRÍK, M. Telesná výchova a šport v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. In Slovenský školský šport. Národná konferencia o školskom športe 2009, Štrbské pleso, 5.-6.11.2009. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 2009, s. 192--198.
BOBRÍK, M. Výchova a vzdelávanie technickej inteligencie na STU prostredníctvom telesnej výchovy a športu. In Pohyb a zdravie. Physical Activities and Human Health: Vedecké práce. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2004, ISBN 80-8075-014-9.
BOBRÍK, M. 55 rokov histórie KTV na STU - prameň našej neznalosti. In Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách: Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 70.výr. STU a 55. výr. katedier a ústavov telesnej výchovy a športu na Slovensku. - Bratislava /Slovenská republika/, 27.-28. 9. 2007. 1. vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2007, s. 7. ISBN 978-80-227-2728-0.
BOBRÍK, M. Návrat myšlienok Olympie na akademickú pôdu STU. Spektrum, 11. s. 2004. ISSN 1336-2593.
BOBRÍK, M. Olympijská myšlienka - ako ju dostať do spoločenského vedomia a bytia. In GAŠKO, M. Zborník z medzinárodnej konferencie Slovenskej olympijskej akadémie "Život a dielo Pierra de Coubertin - olympizmus v praxi", Bratislava, 11. marec 2013. Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2013, s. 71--74. ISBN 978-80-89460-11-3.
GLESK, P. -- SEMAN, F. Olympijská výchova: Vedomostná súťaž. Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 1995. 155 s.
BOBRÍK, M. Pohyb, zdravie a výživa. Výživa a zdravie, s. 8--10.
BOBRÍK, M. STU - úrodná pôda pre šírenie kalokagatie. Spektrum, 13. s. 19. ISSN 1336-2593.
BÁLEŠ, V. -- BOBRÍK, M. Význam športu v príprave budúcej inteligencie. In Slovenský školský šport. Národná konferencia o školskom športe 2009, Štrbské pleso, 5.-6.11.2009. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 2009, s. 43--48.
Chmelár,F.- Souček,Ľ. 2013. Olympijské symboly, ceremoniály, hodnoty a princípy. SOV Bratislava 2013. ISBN 978-90-89460-12-0..
Grexa, J. 2011. Aké boli antické olympijské hry. Bratislava -- SOV. ISBN 978-80-89460-06-8..
SEMAN, F. 2013. Pedagogický odkaz Pierra de Coubertin. Bratislava -- SOV, s. 18. ISBN 978-80-89460-14-4..
Grexa, J. a kol.: Olympijská výchova. Metodická príručka SOV. Bratislava, Slovenský olympijský výbor, Slovenská olympijská akadémia, Národné športové cenrum. 2006. 86 s. ISBN 80-969522-0-X..
Souček Ľ.2010. Naši olympijskí medailisti a olympionici. SOV Bratislava 2010. ISBN 978-80-89460-04-5..

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
účasť na prednáškach a absolvovanie vedomostného testu
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Jaroslav Hančák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Andrea Koláriková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
PaedDr. Lucia Ondrušová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Robin Pělucha, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 2. 2019
Schválil: prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 06. 02. 2019.

Typ výstupu: