23. 10. 2019  15:32 Alojza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-ZKRY - Základy kryptografie (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-ZKRY
Názov predmetu: Základy kryptografie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve písomné previerky po 15 bodov, jedna úloha z programovania za 20 bodov, a záverečný test za 50 bodov; na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z 2 písomných previerok a programovania získa menej ako 30 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet má za úlohu oboznámiť záujemcov so základnými teoretickými a praktickými postupmi v kryptografii. V úvode pripomenieme základné fakty o klasických šifrách. Druhá časť je úvodom do štúdia niektorých algebrických štruktúr, pomocou ktorých je možné pochopiť princípy konštrukcie tzv. blokovej a asymetrickej šifry. V tretej časti sa študujú reprezentanti týchto šifrátorov. Študent získa po absolvovaní predmetu prehľad o konštrukcii a použití týchto algoritmov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Prehľad klasických šifier
2. Základy modulárnej aritmetiky
3. Vybrané algebraické štruktúry a ich využitie v kryptografii
4. Permutácie v algebraických štruktúrach
5. Základné požiadavky na kryptografické systémy
6. Modely zdrojov správ, generátory náhodných znakov, štatistické testovanie generátorov náhodných znakov
7. Blokové šifry Feistelovho typu.
8. LUCIFER, DES, BLOWFISH, GOST, IDEA, RIJNDAEL
9. Šifrovacie módy
10. Systémy s verejným kľúčom.
11. Ruksakový systém, McElieceov, RSA, Goldwasser, systémy na báze EC
12. Elektronický podpis a s tým súvisiace problémy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GROŠEK, O. -- VOJVODA, M. -- ZANECHAL, M. -- ZAJAC, P. Základy kryptografie. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 184 s. ISBN 80-227-2415-7.
GROŠEK, O. -- PORUBSKÝ, Š. Šifrovanie: Algoritmy, metódy, prax. Praha : Grada, 1992. 268 s. ISBN 80-85424-62-2.
MENEZES, A J. -- OORSCHOT, P C. -- VANSTONE, S A. Handbook of applied cryptography. Boca Raton : CRC Press, 1997. 780 s. ISBN 0-8493-8523-7.
SCHNEIER, B. Applied cryptography: Protocols, algorithms, and source code in C. New York : John Wiley & Sons, 1996. 758 s. ISBN 0-471-11709-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 163

ABCDEFX
8,6 %14,1 %23,3 %30,7 %23,3 %0 %
Vyučujúci: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 21. 3. 2019
Schválil: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 21. 03. 2019.

Typ výstupu: