21. 8. 2019  11:24 Jana
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-MSAP - Multimediálne služby a aplikácie (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-MSAP
Názov predmetu: Multimediálne služby a aplikácie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie zápočtu a pripustenie ku skúške je potrebné získanie aspoň 50% bodov z maxima 27 bodov za zadania. Ďalších 73 bodov sa dá získať na písomnej skúške. Na základe získaných bodov (max. 100 bodov) je pridelené hodnotenie A, B, C, D, E, FX podľa štandardnej bodovacej stupnice. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nezíska aspoň hodnotenie E.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent spozná základné špecifiká systémov a služieb pre multimédiá a ich zložky, ich architektúry a vlastnosti a vybrané časti systémov sa naučí realizovať. Študent získa vedomosti a praktické zručnosti pre kombinované aj jednotlivé zložky multimédií ako audio, statický obraz, video, text, animácia, vektorová a rastrová grafika. Je pri tom kladený dôraz na tvorbu úpravu, ukladanie, prenos, interakciu, vyhodnocovanie kvality.
 
Stručná osnova predmetu:
Prechod od diskrétnych a spojitých signálov k multimediálnym signálom. Klasifikácia multimédií, spájanie multimediálnych signálov. Audio zložka, jej vlastnosti a členenie, spracovanie, algoritmy, špecifiká, systémy a aplikácie. Obrazová zložka, jej vlastnosti a členenie, spracovanie-algoritmy, špecifiká, 2D-3D grafika, systémy a aplikácie. Video zložka a animácie, jej vlastnosti a členenie, spracovanie-algoritmy, špecifiká, systémy a aplikácie. WEB a multimédiá, vlastnosti technológie, systémy a aplikácie. Základy typografie. Štandardy, formáty a kontajnery na kódovanie multimédií a ich zložiek. Interaktivita a užívateľské rozhranie systémov. Hodnotenie kvality rekonštruovanej informácie, prístupnosť a zrozumiteľnosť pre používateľa. Multimediálne siete s dôrazom na siete v domácnostiach, CMS systémy, multimediálne databázy.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
LEVICKÝ, D. Multimediálne telekomunikácie: Multimédiá, technológie a vodoznaky. Košice : Elfa, 2002. 240 s. ISBN 80-89066-58-5.
ŠIKUDOVÁ, E. -- ČERNEKOVÁ, Z. -- BENEŠOVÁ, V. -- HALADOVÁ, Z. -- KUČEROVÁ, J. Počítačové videnie detekcia a rozpoznávanie objektov. Praha : Wikina, 2014. 378 s. ISBN 978-80-87925-06-5.
Bovik, A. Handbook of Image and Video Processing, Elsevier Academic Press, New York, 2005.
Gonzales, R. C. Digital image processing, Upper Saddle River : Pearson, 2002.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

ABCDEFX
33,3 %0 %0 %0 %66,7 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Radoslav Vargic, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 1. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 01. 04. 2019.

Typ výstupu: