25. 8. 2019  4:45 Ľudovít
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-SPMM - Spracovanie multimédií (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-SPMM
Názov predmetu: Spracovanie multimédií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
zápočet 40%, skúška 60%
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomosti z oblasti spracovania multimediálnych signálov. Spozná základné typy multimediálnych signálov a ich špecifiká. Naučí sa používať metódy na spracovanie a analýzu multimédií. Na základe toho dokáže analyzovať ich časové, spektrálne a energetické vlastnosti. Získa prehľad o základných o rôznych formách spracovania multimédií a ich použitie v praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod, Signály a sústavy
Kompresia obrazu, JPEG, MPEG
Kompresia audia, kompresné metódy a štandardy
Multimodálne rozhranie a jeho použitie pri identifikácii používateľa a navigácii systému
Aplikácie pre spracovanie multimédií
Virtuálna a rozšírená realita
Multisensoriálne dáta
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 21

ABCDEFX
0 %14,3 %14,3 %28,6 %42,8 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Marek Vančo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 1. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 01. 04. 2019.

Typ výstupu: