19. 1. 2020  6:58 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N428B1_4B - Biofyzika (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N428B1_4B
Názov predmetu: Biofyzika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent musí absolvovať písomnú skúšku. Známkovanie je odvodené od aktuálne platného študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Podmienkou účasti na skúške je aktívna účasť na prednáškach a výpočtových cvičeniach.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky z elektriny a magnetizmu, elektromagnetického vlnenia, kvantovej fyziky a fyziky atómového jadra. Tieto poznatky mu umožnia pochopiť fyzikálnu podstatou vzniku biologických signálov, špecifikáciu vybraných hygienických noriem z pohľadu fyzikálnych veličín, princípy základných biofyzikálnych diagnostických a liečebných metód i modelovanie jednoduchých modelových biofyzikálnych systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Gaussov zákon. Akčný elektrický potenciál bunky. Elektrostatické pole v dielektriku. Elektrický prúd. Magnetizmus. Elektrický prúd a magnetizmus v živých sústavách. Elektromagnetická indukcia. Elektromagnetické vlnenie. Optika – fyzika videnia. Zákony žiarenia čierneho telesa. Fotón. Fyzikálny princíp fotosyntézy. Atómové jadro, rádioaktívne
žiarenie. Rádioizotopy v medicíne.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- SHI, J J. Complete Solutions Manual. Volume 1 - Chapters 1-21. Fundamentals of Physics 5/E. New York : John Wiley & Sons, 1997. 619 s. ISBN 0-471-15949-2.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- SHI, J J. Complete Solutions Manual. Volume 2 - Chapters 22-45. Fundamentals of Physics 5/E. New York : John Wiley & Sons, 1997. 620 s. ISBN 0-471-17161-1.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. Fundamentals of physics. New York : John Wiley & Sons, 1988. 977 s. ISBN 0-471-81989-1.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. Fyzika. Část 3. Elektřina a magnetismus: Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Brno : VUTIUM, 2000. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. Fyzika. Část 4. Elektromagnetické vlny. Optika. Relativita: Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Brno : VUTIUM, 2000. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. Fyzika. Část 5. Moderní fyzika: Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Brno : VUTIUM, 2000. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. Fyzika 1, 2. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2013. 576 s. ISBN 978-80-214-4123-1.
LAURINC, V. -- LUKEŠ, V. -- HOLÁ, O. FYZIKA II. Bratislava: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, 2006. 210 s. ISBN 80-227-2496-3.
PÚČIK, J. -- COCHEROVÁ, E. Analýza biosignálov. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 121 s. ISBN 978-80-227-2833-1.
SLÁDEČEK, L. -- PÚČIK, J. Analýza obvodov biopotenciálových zosilňovačov. Diplomová práca. Bratislava : FEI STU, 2012. 88 s.
DINAJ, P. -- PÚČIK, J. Analýza variability srdcovej frekvencie = Heart rate variability analysis. Diplomová práca. Bratislava : FEI STU, 2006. 65 s.

Odporúčaná:
KUKUROVÁ, E.—KRÁĽOVÁ, E. – TRNKA, M. BASICS OF MEDICAL PHYSICS AND BIOPHYSICS FOR ELECTRONIC EDUCATION OF HEALTH PROFESSIONALS. Bratislava: ASKLEPIOS, 2013, 231 s., ISBN 978–80–7167–177–0. Dostupné online na http://www.fmed.uniba.sk/uploads/media/Basics of Biophysics.pdf

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a český jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 18. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 18. 02. 2019.

Typ výstupu: