28. 3. 2020  15:21 Soňa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N421B1_4B - Biofyzikálna chémia (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N421B1_4B
Názov predmetu: Biofyzikálna chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve kontrolné písomky. Jedna v 6. týždni, druhá v 12. týždni semestra. Každá písomka po 20 bodov. Získané body z písomiek si študent prenesie do hodnotenia skúšky. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z niektorej kontrolnej písomky získa menej ako 6 bodov. Maximálny počet získaných bodov zo skúšky bude 80 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu rozumie základným fyzikálnochemickým princípom enzýmovej katalýzy, vlastnostiam koloidných systémov a nanosystémov, štruktúre a vlastnostiam dôležitých biomolekúl ako sú aminokyseliny, proteíny a nukleové kyseliny. Študent vie aplikovať modely enzýmovej katalýzy na experimentálne systémy, rozumie klasifikácii a uplatneniu koloidných systémov v chemickej a farmaceutickej praxi, chápe vzťah medzi štruktúrou a aktivitou dôležitých proteínov (napr. hemoglobínu, hemocyanínu, hemerithrínu) a rozumie vlastnostiam nukleových kyselín a štruktúrnym princípom mutácii DNA. Ovláda základné princípy experimentálnych techník, ktoré sa využívajú pri štúdiu štruktúry a vlastností biosystémov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do biofyzikálnej chémie: história a interdisciplinarita predmetu, význam predmetu pre rozvoj poznania a prax. Podstata základného princípu determinácie makroskopických vlastností biomolekúl a biologických procesov vychádzajúcich z elektrónovej a molekulovej štruktúry biomolekúl.
2. Základné princípy enzýmovej kinetiky a faktory ovplyvňujúce rýchlosť enzýmových reakcií. Michaelis-Mentenovej rovnica. Jednotlivé modely inhibície enzýmových reakcií.
3. Fázové rozhrania biologických systémov. Vlastnosti fázových rozhraní, rozhranie kvapalina-plyn, povrchové napätie čistých kvapalín a roztokov. Vlastnosti povrchového napätia.
4. Fázové rozhrania pevná látka-plyn a pevná látka kvapalina. Adsorpcia na fázovom rozhraní pevná látka-plyn a pevná látka-kvapalina. Adsorpčné izotermy.
5. Disperzné sústavy a ich charakteristika. Koloidné disperzné systémy a ich význam pre farmaceutickú prax.
6. Štruktúra biomolekúl. Základné princípy experimentálneho a teoretického štúdia molekulovej a elektrónovej štruktúry dôležitých biomolekúl.
7. Štruktúra aminokyselín ako základných stavebných prvkov proteínov. Klasifikácia aminokyslín, fyzikálno-chemické vlastnosti aminokyselín. Acidobázické vlastnosti aminokyselín.
8. Štruktúra proteínov. Primárna, sekundárna, terciárna a kvartérna štruktúra proteínov. Vzťahy štruktúra-aktivita.
9. Hemoglobín. Demonštrácia vzťahov štruktúra-aktivita na hemoglobíne, hemocyaníne a hemeritríne.
10. Nukleové kyseliny. Štruktúra a vlastnosti základných stavebných elementov nukleových kyselín.
11. Nukleové kysleiny. Štruktúrne aspekty vzniku mutácií DNA.
12. Reakcie prebiehajúce v biologických systémoch. Princípy reakcií prenosu elektrónu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ALLEN , J. Biophysical chemistry. Singapore: Wiley-Blackwell, 2008. 492 s. ISBN 978-1-4051-2436-2.
ŠIŠKOVÁ, M. -- BARTOVSKÁ , L. Fyzikální chemie povrchu a kolidních soustav. Praha: VŠCHT, 2005. 244 s. ISBN 80-7080-579-X.
BARTOVSKÁ, L. Chemická kinetika. Praha: VŠCHT Praha, 2008. 251 s. ISBN 978-80-7080-670-8.
KALOUS, V. -- PAVLÍČEK, Z. Biofyzikální chemie. Praha : SNTL, 1980. 349 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: prof. Ing. Marián Valko, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 18. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Marián Valko, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 18. 02. 2019.

Typ výstupu: