12. 12. 2019  4:03 Otília
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N414L7_4B - Laboratórne cvičenie z chémie liečiv (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N414L7_4B
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z chémie liečiv
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Testy a zvládnutie jednotlivých laboratórnych techník a syntéz vybraných organických zlúčenín.
Klasifikovaný zápočet je udeľovaný na základe výsledkov z priebežného hodnotenia. Je možné dosiahnuť maximálne 100 bodov. Na získanie zápočtu musí študent dosiahnuť minimálne 56 bodov. Študenti sú hodnotení nasledovne: A 101-110 bodov, B 91-100 bodov, C 81-90 bodov, D 71.5-80 bodov, E 61.6-79 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Aplikácia zvládnutých základných laboratórnych techník pri syntéze vybraných organických zlúčenín. Študent zvláda prípravy jednoduchých organických molekúl a vybraných aktívnych farmacutických substancií. Vie aplikovať základné čistiace a izolačné operácie.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Syntéza 1-bróm butánu a jeho využitie pre prípravu febicholu
2. Syntéza acetylsalicylovej kyseliny
3. Syntéza P-nitrofenolu, delenie polohových izomérov, aplikácia produktu v syntéza paracetamolu
4. Kondenzácia močoviny s estermi kyseliny malónovej, využitie derivátov kyseliny barbitúrovej na prípravu barbiturátov.
5. Acetoctan etylový – syntéza a využitie v syntéze liečiv.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LÁSIKOVÁ, A. LC z Organickej chémie II.  [online]. 2012. URL: http://www.kirp.chtf.stuba.sk/moodle/course/view.php?id=356.
VALIGURA, D. -- GRACZA, T. -- LÁSIKOVÁ, A. -- MAŠLEJOVÁ, A. -- PAPÁNKOVÁ, B. -- ŠIMA, J. -- ŠPIRKOVÁ, K. -- TATARKO, M. Chemické tabuľky. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011. 464 s. ISBN 978-80-227-3565-0.
VALIGURA, D. -- LÁSIKOVÁ, A. -- GRACZA, T. Chemické tabuľky. Bratislava: STU Bratislava, 2011. 456 s. ISBN 978-80-227-3565-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 18. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 18. 02. 2019.

Typ výstupu: