24. 8. 2019  15:19 Bartolomej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-ACSS1 - Analógové a číslicové spracovanie signálov 1 (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-ACSS1
Názov predmetu: Analógové a číslicové spracovanie signálov 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
zápočet, skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomosti z oblasti spojitých aj diskrétnych signálov a sústav. Spozná prostriedky pre ich opis v časovej aj frekvenčnej oblasti. Na základe toho dokáže analyzovať ich časové, spektrálne a energetické vlastnosti. Získa prehľad o základných signáloch a typoch sústav a ich praktickom využívaní. Dosiahne schopnosť vyšetrovať pôsobenie sústav na signály.
 
Stručná osnova predmetu:
Kategorizácia signálov (spojité v čase/v hodnote, diskrétne v čase/v hodnote, reálne, komplexné), periodické, neperiodické, základné operácie s nimi, energia, výkon, špeciálne signály (impulzy, skoky), konvolúcia, korelácia skalárny súčin.
Reprezentácia spojitých periodických signálov vo frekvenčnej oblasti, výkonové pomery. Analýza vybraných signálov.
Reprezentácia spojitých neperiodických signálov vo frekvenčnej oblasti, energetické pomery. Analýza vybraných signálov.
Vlastnosti reprezentácií vo frekvencii, súvis Fourierových radov a Fourierovej transformácie. Ideálne vzorkovanie, vzorkovací teorém, prechod k DTFT.
Reprezentácia neperiodických diskrétnych signálov vo frekvenčnej oblasti, energetické pomery. Analýza vybraných diskrétnych signálov. Princíp neurčitosti. Vzorkovanie prvého a druhého druhu.
Reprezentácia diskrétnych periodických signálov vo frekvenčnej oblasti. Maticový tvar DFT. Rýchle algoritmy.
Sumarizácia druhov Fourierových transformácií a ich vlastností, prehľad súvislostí. Úvod do sústav a ich delenia.
Diskrétne systémy, impulzová charakteristika, diferenčná rovnica, Z-transformácia, prenosová funkcia, stabilita.
Analógové systémy, diferenciálna rovnica, Laplaceova transformácia, prenosová funkcia, stabilita.
Súvis „z“ a „p“ roviny, súvis Laplaceovej, Fourierovej, Z a DTFT transformácie. Fázové a skupinové oneskorenie.
Analógové modulácie – rozdelenie a amplitúdová modulácia.
Analógové modulácie - Frekvenčná modulácia, fázová modulácia, úzkopásmová frekvenčná modulácia.
Interpolácia, kvantizácia, AD/DA prevod, PCM ajej druhy, delta modulácie. Opakovanie.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 220

ABCDEFX
5,9 %8,2 %18,2 %25,5 %30,9 %11,3 %
Vyučujúci: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Marek Vančo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 3. 2019
Schválil: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 20. 03. 2019.

Typ výstupu: