23. 1. 2020  0:16 Miloš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-AAR - Akustika v architektúre (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-AAR
Názov predmetu: Akustika v architektúre
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektonické konštrukcie a projektovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skonzultované a správne vypracované všetky zadania odovzdané v stanovenom termíne podľa študijného poriadku
 
Výsledky vzdelávania:
Situovanie budov vzhľadom na hluk v exteriéri. Návrh a posudzovanie vnútorných a vonkajších deliacich konštrukcií z hľadiska zvukovej izolácie. Teoretické metódy výpočtu predpokladaných hladín hluku v exteriéri a interiéri budov. Metódy znižovania hluku v exteriéri a interiéri budov a návrh stavebno – konštrukčných protihlukových úprav. Simulácie v urbanistickej a priestorovej akustike. Návrh vnútorných uzavretých priestorov z hľadiska priestorovej akustiky. Komplexné hlukové štúdie pre potreby územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
 
Stručná osnova predmetu:
- Metódy navrhovania a posudzovania stavebných konštrukcií z hľadiska zvukovej izolácie a výpočet dopravného hluku, hodnotenie a návrh opatrení
- Hygienické aspekty vnútorného a vonkajšieho prostredia z hľadiska hluku
- Hlukové štúdie vo vnútornom a vonkajšom prostredí
- Metódy počítačovej simulácie v urbanistickej a priestorovej akustike
- Práca na komplexnej hlukovej štúdii so zameraním na vonkajšie aj vnútorné prostredie pre potreby územného a stavebného povolenia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PUŠKÁŠ, J. Znižovanie hluku v pozemných stavbách. Bratislava : Alfa, 1988. 282 s.
TOMAŠOVIČ, P. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. -- DLHÝ, D. -- GAŠPAROVIČOVÁ, V. Akustika budov - Priestorová akustika. Bratislava: Nakladateľstvo STU Bratislava, 2010. 287 s. ISBN 978-80-227-3235-2.
TOMAŠOVIČ, P. -- DLHÝ, D. -- GAŠPAROVIČOVÁ, V. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. Akustika budov: Stavebná a urbanistická akustika. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 398 s. ISBN 978-80-227-3019-8.
TOMAŠOVIČ, P. -- BEŤKO, B. -- MIKOLAI, I. -- OLBŘÍMEK, J. -- JAKEŠ, E. Navrhovanie sadrokartónových konštrukcií z hľadiska zvukovej izolácie, tepelnej ochrany a požiarnej bezpečnosti budov. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 207 s. ISBN 80-227-1842-4.
RYCHTÁRIKOVÁ, M. Akustika v architektúre: Moderné metódy hodnotenia a posudzovania objektov z hľadiska priestorovej akustiky. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 72 s. ISBN 978-80-227-3153-9.

Odporúčaná:
Tomašovič, P. a kol.: Akustika budov II. Laboratórna nepriezvučnosť stavebných konštrukcií a prvkov. STU, Bratislava 2014

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 141

ABCDEFX
35,5 %35,5 %22,7 %3,5 %2,8 %0 %
Vyučujúci: Ing. Dušan Dlhý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: Ing. Dušan Dlhý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: