23. 1. 2020  14:12 Miloš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-AKA1 - Architektonicko-konštrukčný ateliér 1 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-AKA1
Názov predmetu: Architektonicko-konštrukčný ateliér 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 11
 
Odporúčaný semester/trimester: architektonické konštrukcie a projektovanie - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: nie stupeň štúdia: bakalársky
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra úspešne absolvované termínované konzultácie
 
Výsledky vzdelávania:
Získať praktické skúsenosti z aplikácie vedomostí z architektonických, teoretických a technických poznatkov v samostatnom architektonickom a konštrukčnom návrhu náročných budov občianskej vybavenosti ( veľký rozpon, zložitá dispozícia, …); získať praktické skúsenosti z koordinácie požiadaviek jednotlivých profesií. Vedieť uplatniť nové stavebné materiály a inovatívne technológie v projektovaní budov.
 
Stručná osnova predmetu:
• Zadanie témy verejných stavieb s regulatívom a lokalitným rozsahom.
• Návrh architektonickej koncepcie riešenia, dispozície a konštrukčného systému.
• Priestorové usporiadanie parametrov stavebnej podstaty objektu, technických zariadení budov, protipožiarnej bezpečnosti budovy.
• Vypracovanie časti projektovej dokumentácie na úrovni projektu pre stavebné povolenie, časti projektovej dokumentácie na úrovni realizačného projektu.
• Alternatívne riešenie konštrukčného, statického riešenia a koncepcie TZB.
• Dimenzovanie vybraných základných prvkov nosnej sústavy riešeného objektu.
• Projektové riešenie zadaných technických zariadení budov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CHMÚRNY, I. Tepelná ochrana budov. Bratislava : Jaga, 2003. 214 s. ISBN 80-88905-27-3.
NEUFERT, E. Navrhováni staveb. Praha: Consultinvest, 2000.
ANTAL, J. -- RYŠKA, J. -- ZAHÁLKA, J. Obytné budovy. Bratislava : Alfa, 1992. 263 s. ISBN 80-05-00546-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
Predmet vyučujú profesori, docenti a odborní asistenti s PhD
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 483

ABCDEFX
59,6 %26,3 %11,0 %2,3 %0,6 %0,2 %
Vyučujúci: prof. Ing. Boris Bielek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Buday, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Dušan Dlhý, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Hanuliak, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Rastislav Ingeli, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Erik Jakeš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Jamnický, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Daniel Kalús, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Mária Kurčová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Rastislav Menďan, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Juraj Olbřímek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Adela Palková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lukáš Skalík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ivan Slávik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Monika Súľovská, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Július Šoltész, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Takács, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Turček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Andrea Vargová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Boris Vavrovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: