22. 1. 2020  8:24 Zora
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-AKA3 - Architektonicko-konštrukčný ateliér 3 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-AKA3
Názov predmetu: Architektonicko-konštrukčný ateliér 3
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 7
 
Odporúčaný semester/trimester: architektonické konštrukcie a projektovanie - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Architektonicko-konštrukčný ateliér 2 (I1-AKA2)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kontrolné etapy projektu
Komisionálna záverečná obhajoba ARKA 3
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu získa študent praktické skúsenosti z aplikácie teoretických vedomostí v oblasti obnovy, renovácie a rekonštrukcie budov a ochrany pamiatok. Študent získa poznatky, akým spôsobom treba postupovať pri obnove, renovácii a revitalizácii budov. Tieto aplikuje na konkrétnom vypracovaní realizačného projektu prestavby a rekonštrukcie budovy.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsahovo je predmet zameraný na vypracovanie realizačného projektu prestavby budovy, z podkladov vlastného zameraného objektu. Študent vypracuje analýzu skutkového stavu budovy a navrhne architektonicko-dispozičné riešenie nového, renovovaného resp. rekonštruovaného stavu budovy – základné pôdorysy, 2 rezy a pohľady.
Z podkladov architektonicko- dispozičného riešenia vypracuje časť realizačného projektu prestavby a rekonštrukcie budovy v rozsahu 2 pôdorysov, 1 rezu, pohľadov, situácie, tepelno-technického posúdenia detailov, technickej správy a poster. Prehodnotí nosný systém a navrhne a posúdi nové nosné konštrukcie budovy. Navrhne osnovu nových častí technického zariadenia budov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Navrhování staveb. Praha: Consultinvest, 1995.
ANTAL, J. -- RYŠKA, J. -- ZAHÁLKA, J. Obytné budovy. Bratislava: Alfa, 1992.
CHMÚRNY, I. Tepelná ochrana budov. Bratislava: Jaga, 2003.
DAHLSVEEN, T. -- PETRÁŠ, D. -- CHMÚRNY, I. -- SMOLA, A. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- FÜRI, B. -- KONKOĽ, R. Energetický audit a certifikácia budov. Bratislava : Jaga Group, 2008. 163 s. ISBN 978-80-8076-063-2.

Odporúčaná:
Súbor STN, EN a ISO a smernice pre projektovanie budov

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
Predmet vyučujú profesori, docenti a odborní asistenti s titulom PhD katedry konštrukcií pozemných stavieb a vyučujúci z katedier betónových konštrukcií a mostov, kovových a drevených konštrukcií a technických zariadení budov
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 435

ABCDEFX
62,8 %30,1 %5,1 %0,9 %0,9 %0,2 %
Vyučujúci: Ing. Andrej Bartók, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Dušan Dlhý, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Hanuliak, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Rastislav Ingeli, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Erik Jakeš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Jamnický, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Taťjana Jánošková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Daniel Kalús, PhD. (cvičiaci)
Ing. Mária Kurčová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Rastislav Menďan, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Juraj Olbřímek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Adela Palková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Ján Takács, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Andrea Vargová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Boris Vavrovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: