19. 10. 2019  14:32 Kristián
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-AKP1 - Ateliér z krajinného plánovania 1 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-AKP1
Názov predmetu: Ateliér z krajinného plánovania 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: krajinárstvo a krajinné plánovanie - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Úspešná obhajoba ateliérového projektu

 
Výsledky vzdelávania:
Rozvoj tvorivých schopností a potvrdenie teoretických vedomostí, rozvíjanie zručností pracovať na tvorivých úlohách krajinného plánovania s dôrazom na uplatnenie interdisciplinárneho prístup a metodiky pre vlastnú tvorivú prácu pri správe povodí a obytných sídiel
 
Stručná osnova predmetu:
1.Širšie vzťahy – zdokumentovanie vzťahov a väzieb krajiny a riešeného katastrálneho územia
(M 1:10000 - M 1:25000).
2. Analýza abiotických a biotických podmienok vo vybranom priestore (M 1:2000 – M 1:5000).
3. Komplexný krajinársky návrh (M 1:2000 – M 1:5000) s doplňujúcimi schémami návrhu riešenia zelene vo vybranom priestore (plošné, líniové a solitérne)
4. Sprievodná správa.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
REHÁČKOVÁ, T. Floristická charakteristika Horského parku a jeho prírodovedný a kultúrno-historický význam. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 17. s. 90--111. ISSN 1335-0285.
REHÁČKOVÁ, T. -- RUŽIČKOVÁ, J. Fragmenty lesov na území Bratislavy. In REHÁČKOVÁ, T. -- KOLEKTÍV AUTOROV. Fragmenty lesov v zastavanom území Bratislavy. Bratislava : CICERO, s.r.o., 2007, s. 41--115. ISBN 978-80-969678-3-4.
REHÁČKOVÁ, T. -- KOLEKTÍV AUTOROV. Fragmenty lesov v zastavanom území Bratislavy. Bratislava : CICERO, s.r.o., 2007. 173 s. ISBN 978-80-969678-3-4.
REHÁČKOVÁ, T. Historická zeleň v Bratislave, jej vývoj a postavenie v urbanistickekj štruktúre mesta. In Architektura v perspektivě.: Minulost. Místo. Každodennost. 1. vyd. Ostrava : Stavební fakulta, Vysoká škola baňská, Technická univerzita, 2011, s. 64--68. ISBN 978-80-87079-17-8.
REHÁČKOVÁ, T. Kultúrno-historické a prírodné prvky ovplyvňujúce obraz mestskej krajiny (na príklade Starého Mesta v Bratislave). Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, s. 43--55. ISSN 1335-0285.
REHÁČKOVÁ, T. Ochrana drevín v právnom systéme Slovenska a v zahraničí. In ADAMČÍKOVÁ, K. -- KOBZA, M. Dreviny vo verejnej zeleni 2011: Recenzovaný zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 17.5. - 18.5.2011 Nitra. Nitra : Edičné stredisko SPU Nitra, 2011, s. 153--159. ISBN 978-80-89408-12-2.
REHÁČKOVÁ, T. Realizácia ekologických opatrení - výsadby zelene. In PAUDITŠOVÁ, E. -- REHÁČKOVÁ, T. Ochrana krajiny v projektoch pozemkových úprav. Prešov : Vydavateľstvo Michal Vaško, 2011, s. 108--151. ISBN 978-80-7165-858-0.
REHÁČKOVÁ, T. -- PAUDITŠOVÁ, E. Vegetácia v urbánnom prostredí. Bratislava : CICERO, s.r.o., 2006. 132 s. ISBN 80-969614-1-1.
REHÁČKOVÁ, T. Vybrané problémy manažmentu a obnovy historickej zelene v Bratislave. In POLOMOVÁ, B. -- POLÁKOVÁ, M. -- PETRÍK, Š. -- PETRÁŠOVÁ, S. Bardkontakt 2011: Problematika mestských pamiatkových centier. Zborník prednášok Bardejov 23.-24.august 2011. Bardejov : Mesto Bardejov, 2011, s. 69--76. ISBN 978-80-970755-6-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 19

ABCDEFX
26,3 %21,1 %15,8 %31,6 %5,2 %0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Martina Majorošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jana Skalová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Stankoci, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Viliam Macura, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: