25. 10. 2020  12:32 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-AKP3 - Ateliér z krajinného plánovania 3 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B1-AKP3
Názov predmetu:
Ateliér z krajinného plánovania 3
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba
4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
krajinárstvo a krajinné plánovanie - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spracovanie a odovzdanie výkresovej a textovej časti ateliérového projektu. V priebehu semestra študent absolvuje konzultácie k návrhu podľa zadania – každý týždeň a dve kontroly rozpracovanosti (prvú v 7. týždni a druhú v 12. týždni semestra) a verejnú obhajobu projektu. 1. kontrola - 20%, 2. kontrola 30%, obhajoba práce 40% a hodnotenie vedúceho práce 10% z celkového výsledku 100%. Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky, splniť ustanovenia študijného poriadku študijného poriadku SvF STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby a získať minimálne 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku SvF STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Rozvoj tvorivých schopností a potvrdenie teoretických vedomostí, rozvíjanie zručností pracovať na tvorivých úlohách krajinného plánovania s dôrazom na uplatnenie interdisciplinárneho prístup a metodiky pre vlastnú tvorivú prácu pri správe povodí a obytných sídiel.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Širšie vzťahy – zdokumentovanie vzťahov a väzieb krajiny a riešeného katastrálneho územia
(M 1:10000 - M 1:25000).
2. Prieskumy a rozbory na úrovni obce vrátane problémového výkresu (M 1:2000 – M 1:5000).
3. Komplexný krajinársky návrh (M 1:2000 – M 1:5000) s doplňujúcimi schémami návrhu riešenia sídelnej a krajinnej zelene.
4. Sprievodná správa.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bude odporučená vedúcim ateliérového projektu.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 17

A
B
C
DE
FX
58,8 %
5,9 %
5,9 %
0 %
17,6 %
11,8 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Martina Majorošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jana Skalová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Stankoci, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Viktória Tyukosová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Barbora Vaseková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil:
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: