25. 2. 2020  23:41 Frederik
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-AT1_ZT - Ateliérová tvorba 1 - zdravotná technika (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-AT1_ZT
Názov predmetu: Ateliérová tvorba 1 - zdravotná technika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: technické zariadenia budov - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: nie stupeň štúdia: bakalársky
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent vypracuje a odovzdá realizačný projekt vodovodu a kanalizácie pre zadaný objekt.
Hodnotenie: A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D - 65-73%, E 56-64%.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet aplikuje vedomosti študentov z problematiky zdravotnotechnických inštalácií - vodovodov a kanalizácie (verejné siete, prípojky, vnútorné rozvody v budovách) na vypracovaní realizačného projektu. Študent vypracuje pôdorysy, rezy a vybrané detaily vodovodu a kanalizácie. Nadimenzuje potrubné rozvody , navrhne prípravu teplej vody v objekte.
 
Stručná osnova predmetu:
• Situovanie objektu – inžinierske siete.
• Definitívna dispozícia stavebného riešenia objektu.
• Výpočty potreby vody , dimenzovanie prípojok .
• Návrh zariadenia pre prípravu teplej vody.
• Konštrukčné riešenie vodovodu, návrh potrubí studenej, teplej vody a cirkulácie. Dimenzovanie potrubí.
• Konštrukčné riešenie splaškovej, dažďovej kanalizácie v budove. Návrh mimoobjektovej kanalizácie. Dimenzovanie potrubí kanalizácie.
• Plošné schémy vnútorného vodovodu, dimenzovanie.
• Rozvinuté rezy vnútornej kanalizácie, dimenzovanie.
• Situácia, pozdĺžne rezy areálovej kanalizácie.
• Riešenie vybraných detailov projektu.
• Vypracovanie technickej správy pre realizáciu stavby.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VALÁŠEK, J. -- PERÁČKOVÁ, J. Vnútorná kanalizácia: Zariaďovacie predmety,kanalizácia,sústreďovanie inštalácií. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 223 s. ISBN 80-227-1458-5.
VALÁŠEK, J. -- PERÁČKOVÁ, J. -- BEŇO, S. -- KABELE, K. -- ŽABIČKA, Z. Zravotnotechnické zariadenia budov. Bratislava: Jaga, 2005. 350 s. ISBN 80-8076-013-6.
PERÁČKOVÁ, J. -- JÁNOŠKOVÁ, T. -- TONHAUZER, I. -- BEŇO, S. -- SUMEC, A. Technické zariadenia budov I. Zdravotná technika: Cvičenia a ateliérová tvorba. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 312 s. ISBN 80-227-2035-6.
VALÁŠEK, J. Ochrana pitnej vody vo vodovodných rozvodoch pred znečistením. Aurius, 2003. 63 s.
TOMAŠOVIČ, P. -- BEŤKO, B. -- PERÁČKOVÁ, J. Zvuková a tepelná ochrana v budovách. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 287 s. ISBN 80-227-2394-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 296

ABCDEFX
49,3 %25,7 %15,9 %6,1 %1,4 %1,6 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Taťjana Jánošková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Milan Krafčík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Kamila Víchová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 13. 09. 2019.

Typ výstupu: