7. 4. 2020  13:47 Zoltán
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-AT10 - Ateliérová tvorba 10 (preddiplomový projekt) (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-AT10
Názov predmetu: Ateliérová tvorba 10 (preddiplomový projekt)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: pozemné stavby a architektúra - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Splnenie zadaného rozsahu spracovania seminárnej práce. Aktívna účasť na Ateliérovej tvorbe 10.
Účasť na kontrole rozpracovanosti s počítačovou prezentáciou ateliérovej tvorby formou komisionálnej obhajoby v termíne stanovenom Katedrou architektúry.
Študent odovzdá vypracovanú ateliérovú tvorbu vrátane všetkých príloh v zmysle zadávacieho hárku na komisionálnej obhajobe pred prezentáciou.
Hodnotenie ateliérovej tvorby na prezentácii:
01. Typologická príprava 20 bodov
02. Analýza,filozofia riešenia 20 bodov
03. Širšie vzťahy,návrh umiestnenia stavby v území 20 bodov
04. Hmotovo-priestorový model,koncept dispozičného riešenia 20 bodov
05. úroveň verbálneho prejavu pri prezentácii 20 bodov
SPOLU: 100 bodov = 100 %
Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov v zmysle študijného poriadku STU čl. 16:
A – 92 až 100 %, B – 83 – 91 %, C – 74 – 82 %, D – 65 – 73 %, E – 56 – 64 %, FX – 0 – 55 %
A - výborne (vynikajúce výsledky) = 1, B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5, C - dobre (priemerné výsledky) = 2, D - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5, E - dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3, FX - nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4.

 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom Ateliérovej tvorby 10 (preddiplomový projekt) je viesť poslucháča k samostatnému, koncepčnému mysleniu, schopnosti naštudovať, analyzovať a syntetizovať zadanú problematiku a výsledky tvorivo uplatniť.
 
Stručná osnova predmetu:
Študent analyzuje súčasný stav problematiky na Slovensku a v EÚ z hľadiska typologického, prevádzkového, dispozičného riešenia zadaného druhu stavby. Spracuje hygienické a kapacitné požiadavky platné pre zadanú prevádzku, naštuduje všetky platné súvisiace normy. Spracuje textovo-grafický elaborát s rozborom filozofie riešenia, funkčných celkov, prevádzkového a dispozičného riešenia naštudovaných stavieb.
K zadanej téme diplomovej práce spracuje:
01. Typologická príprava k téme zadania:
Fotodokumentácia realizácií súvisiacich s témou zadania
Dispozično- prevádzkový rozbor stavieb
Záverečné zhodnotenie súčasných trendov a typologických zásad riešenia zadaného druhu stavby
02. Hygienicke predpisy a normatívne požiadavky platné na Slovensku pre zadanú prevádzku
03. Analýza
04. Filozofia riešenia
05. Širšie vzťahy
06. Návrh umiestnenia stavby v území
07. Hmotovo-priestorový model
08. Koncept dispozičného riešenia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Navrhováni staveb. Praha: Consultinvest, 2000.
ANTAL, J. -- DUBOVSKÝ, V. -- KOPECKÝ, M. Typológia obytných budov. Bratislava : STU v Bratislave, 1991. 220 s. ISBN 80-227-0414-8.

Odporúčaná:
ANTAL Ján et al.: Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu : Praktická príručka s architektonickým a konštrukčným riešením požiadaviek na výstavbu v súlade so stavebno-technickými predpismi a normami. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2004. ISSN: 1335-8634
STN a EN ISO súvisiace s riešenou problematikou
VYHLÁŠKA č. 453 / 2000 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v platnom znení
VYHLÁŠKA č. 532 /2002 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, v platnom znení
ZÁKON č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení
ZÁKONY a VYHLÁŠKY súvisiace s riešenou problematikou v platnom znení (www.zbierka.sk)

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
Zodpovedným za predmet je garant študijného programu, jednotliví vyučujúci sa neuvádzajú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 152

ABCDEFX
37,5 %29,6 %20,4 %7,2 %3,3 %2,0 %
Vyučujúci: Ing. arch. Michal Bogár (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Borecká, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Juraj Hermann (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Michal Hlaváček (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Dušan Mellner, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavel Paňák (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Michal Hlaváček a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: