25. 10. 2020  17:51 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-AT2 - Ateliérová tvorba 2 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B1-AT2
Názov predmetu: Ateliérová tvorba 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
7
 
Odporúčaný semester/trimester: pozemné stavby a architektúra - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na ateliérovej tvorbe. Absolvovanie konzultácií z PBB.
Spracovanie Ateliérovej tvorby 2 na vyhovujúcej grafickej a odbornej úrovni v zadanom rozsahu.
Študent odovzdá vypracovanú ateliérovú tvorbu vrátane všetkých príloh v zmysle zadávacieho hárku. Hodnotenie ateliérovej tvorby:
1. analýza územia a hmotové riešenie 20 bodov
2. urbanisticko – architektonické riešnenie (situácia) 20 bodov
3. dispozično – prevádzkové riešenie (typológia) 20 bodov
4. konštrukčné riešenie 20 bodov
5. grafický prejav 20 bodov
SPOLU: 100 bodov = 100 %
Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov v zmysle študijného poriadku STU čl. 16:
A – 92 až 100 %, B – 83 – 91 %, C – 74 – 82 %, D – 65 – 73 %, E – 56 – 64 %, FX – 0 – 55 %
A - výborne (vynikajúce výsledky) = 1, B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5, C - dobre (priemerné výsledky) = 2, D - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5, E - dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3, FX - nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti a schopnosti aplikovať získané vedomosti z odprednášaných architektonických a technických predmetov v samostatnom architektonickom návrhu bytového domu.
Cieľom ateliérovej tvorby je pochopiť princípy a metódy architektonickej tvorby a viesť poslucháča k samostatnému, koncepčnému a tvorivému mysleniu.
 
Stručná osnova predmetu:
Študent spracuje architektonický návrh bytového domu na úrovni architektonickej štúdie.
Podkladom pre spracovanie zadania je územno-plánovacia dokumentácia s vyznačením parcely a regulatívov.
Študent musí rešpektovať územno-plánovací podklad, regulatívy, existujúcu zeleň, dopravné komunikácie, orientáciu k svetovým stranám, topografiu terénu.
Súčasťou architektonickej štúdie je aj výpočet a návrh schodiska, návrh skladby podláh, strešného plášťa a obvodového plášťa.

ROZSAH SPRACOVANIA:
Typologická príprava
01. titulná strana
02. sprievodná správa
03. analýzy
04. širšie vzťahy a architektonická situácia
05. všetky pôdorysy vrátane strechy
06. priečny a pozdĺžny
07. výpočet a návrh schodiska, návrh skladby podláh, strešného plášťa a obvodového plášťa
08. pohľady – všetky 4 v čierno-bielom
09. pohľady – všetky 4 vo farebnom vyhotovení
10. vizualizácie 2-3
11. poster na formáte A3
12. poster 700 x 1000 mm

FORMA SPRACOVANIA:
Dokumentácia bude spracovaná počítačovou grafikou zviazaná vo formáte A3.
CD/DVD/ vo formáte pdf s kompletnou dokumentáciou 1-12.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Navrhováni staveb. Praha: Consultinvest, 2000.
ANTAL, J. -- DUBOVSKÝ, V. -- KOPECKÝ, M. Typológia obytných budov. Bratislava : STU v Bratislave, 1991. 220 s. ISBN 80-227-0414-8.

Odporúčaná:
ANTAL Ján et al.: Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu : Praktická príručka s architektonickým a konštrukčným riešením požiadaviek na výstavbu v súlade so stavebno-technickými predpismi a normami. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2004. ISSN: 1335-8634
STN a EN ISO súvisiace s riešenou problematikou
STN 73 4301 Budovy na bývanie. 2005.
STN 73 4301/Z1: 2008, Budovy na bývanie. Zmena 1.
STN 73 4305 Zaříditelnost bytů. 1988.
VYHLÁŠKA č. 453 / 2000 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v platnom znení
VYHLÁŠKA č. 532 /2002 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, v platnom znení
ZÁKON č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení
ZÁKONY a VYHLÁŠKY súvisiace s riešenou problematikou v platnom znení (www.zbierka.sk)

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
Zodpovedným za predmet je garant študijného programu, jednotliví vyučujúci sa neuvádzajú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1378

A
B
C
DE
FX
42,7 %
25,7 %
18,8 %6,5 %
6,2 %
0,1 %
Vyučujúci:
Ing. arch. Eva Borecká, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Filip Bránický, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Dušan Mellner, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Andrej Páleš (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ing. Roman Ruhig, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Petra Struhařová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Richard Šimek (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lukáš Vargic (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
26. 3. 2019
Schválil:
Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 26. 03. 2019.

Typ výstupu: