24. 1. 2020  12:02 Timotej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-AT3_VK - Ateliérová tvorba 3 - vetranie a klimatizácia (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-AT3_VK
Názov predmetu: Ateliérová tvorba 3 - vetranie a klimatizácia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: technické zariadenia budov - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet sa ukončí odovzdaním projektovej dokumentácie vypracovanej v stupni Realizačný projekt.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent na základe získaných teoretických poznatkov z Vetrania, klimatizácie a chladenia individuálne rieši projekt v profesii Vzduchotechnika pre konkrétne zadaný stavebný objekt bytového, občianskeho alebo priemyselného charakteru. Samotná projektová dokumentácia bude pozostávať z výpočtovej časti, výkresovej časti, z technickej správy a výpisu použitých prvkov a zariadení.
 
Stručná osnova predmetu:
• Úvod do projektu – obsah a forma projektovej dokumentácie. Legislatívne predpisy, vyhlášky a normy. Voľba koncepcie vzduchotechniky (vetranie, klimatizácia) a chladenia pre konkrétny stavebný objekt

Výpočtová časť:
• Energetická bilancia jednotlivých priestorov – výpočet tepelnej straty, výpočet tepelnej a vlhkostnej záťaže, výpočet produkcie škodlivín (prach, plyny a pary)
• Stanovenie objemových prietokov vzduchu (vonkajší, privádzaný, odvádzaný, obehový, odpadový)
• Výpočet a návrh vzduchotechnickej jednotky, vrátane dimenzovania jednotlivých komôr (filtračná komora, komora spätného získavania tepla, zmiešavacia komora, ohrievač, chladič, zvlhčovač). Návrh strojovne vzduchotechniky
• Výpočet a návrh koncových prvkov (distribučných, nasávacích a výfukových)
• Návrh protipožiarnych prvkov
• Výpočet a návrh tlmičov hluku
• Dimenzovanie distribučnej siete. Dimenzovanie ventilátorov (prívodný, odvodný)
• Výpočet a návrh chladiacich zariadení

Výkresová časť (M1:50, M1:100):
• Pôdorysy a rezy distribučnej siete
• Pôdorysy a rezy strojovne vzduchotechniky
• Pôdorys strechy s osadením vzduchotechnickej jednotky

Textová časť:
• Technická správa
• Výpis použitých prvkov a zariadení
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SZÉKYOVÁ, M. -- FERSTL, K. -- NOVÝ, R. Větrání a klimatizace. Bratislava : Jaga, 2006. 359 s. ISBN 80-8076-037-3.
SZÉKYOVÁ, M. Technické zariadenia budov III: Vetranie a klimatizácia - Ateliérová tvorba a cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 272 s. ISBN 80-227-2373-8.
SZÉKYOVÁ, M. -- BOĎO, R. -- IHRADSKÝ, J. Vetranie. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 176 s. ISBN 80-227-1681-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 206

ABCDEFX
61,2 %24,3 %11,7 %2,4 %0,4 %0 %
Vyučujúci: Ing. Daniela Hurtíková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Mária Kurčová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Daniela Mazúrová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Zuzana Straková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 1. 2020
Schválil: doc. Ing. Zuzana Straková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 10. 01. 2020.

Typ výstupu: