12. 7. 2020  2:43 Nina
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-AT8 - Ateliérová tvorba 8 (urbanistická štúdia zóny a verejného priestoru) (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I1-AT8
Názov predmetu:
Ateliérová tvorba 8 (urbanistická štúdia zóny a verejného priestoru)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba
4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
7
 
Odporúčaný semester/trimester:
pozemné stavby a architektúra - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Povinná účasť na ateliérových korekciách a konzultáciách podľa rozvrhu.
Prezentácia rozpracovanej koncepcie na predpísanej kontrole rozpracovanosti (každý študent svoj podiel).
Odovzdanie komplexného elaborátu podľa obsahu v určenom termíne.
Úspešná obhajoba pred komisiou.
Študent odovzdá vypracovanú ateliérovú tvorbu vrátane všetkých príloh v zmysle zadávacieho hárku na komisionálnej obhajobe pred prezentáciou.
Hodnotenie ateliérovej tvorby na prezentácii:
1. analýza územia a širšie vzťahy 20 bodov
2. diagnóza a problémy 10 bodov
3. koncept urbanisticko – architektonického riešenia 10 bodov
4. komplexný urbanistický návrh 20 bodov
4. návrh priestorovej a funkčnej regulácie 20 bodov
5. grafický prejav a textová správa 10 bodov
6. úroveň verbálneho prejavu pri prezentácii 10 bodov
SPOLU: 100 bodov = 100 %
Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov v zmysle študijného poriadku STU čl. 16:
A – 92 až 100 %, B – 83 – 91 %, C – 74 – 82 %, D – 65 – 73 %, E – 56 – 64 %, FX – 0 – 55 %
A - výborne (vynikajúce výsledky) = 1, B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5, C - dobre (priemerné výsledky) = 2, D - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5, E - dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3, FX - nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4.
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie znalostí pre urbanistickú tvorbu a reguláciu výstavby pre zónu na úrovni objektovej štruktúry v zmysle trvalo udržateľného územného rozvoja. Cieľom predmetu je naučiť študenta pochopiť urbanizačné vzťahy od úrovne funkčného využitia katastrálnych území miest a obcí, po objektové štruktúry hmôt - zonálne štruktúry architektonicko-urbanistických celkov najmä vo vnútri sídiel.
 
Stručná osnova predmetu:
• zadanie úlohy, charakteristika a cieľ riešenia, štúdium podkladov, metóda spracovania, obsah a rozsah
• elaborátu, organizácia práce,
• upresnenie podkladov, rozbor širších vzťahov, ideové nadväznosti riešenia,
• prieskum riešenej lokality, spracovanie analýz súčasného stavu,
• základné problémy súčasného stavu, hodnotenia, bonitácie stavebno-technického stavu objektov,
• rozbor dopravy a technickej infraštruktúry, konzultácie so špecialistami, stanovenie diagnózy ako
• východiska pre návrh riešenia,
• kontrola rozpracovanosti v ateliérových skupinách, námety a pripomienky pre ďalší postup
• dopracovania, predpoklady splnenia cieľov riešenia s hodnotením,
• implementácia námetov a pripomienok kontroly, spracovanie komplexného urbanistického návrhu a záväzných a doporučujúcich regulatívov pre výstavbu,
• ekonomické bilancie, spracovanie sprievodnej správy, grafické dopracovanie výkresovej dokumentácie.
Práca sa spracúva ako komplexná urbanistická štúdia na úrovni prípravy a spracovania územného plánu zóny.
GRAFICKÁ ČASŤ
Každý výkres bude obsahovať severku, prípadne veternú ružicu.
1. Rozbor širších vzťahov M 1: 5 000 – vymedzenie skúmaného územia, funkčné a hierarchické väzby k nadradenej urbanistickej štruktúre, komunikačnej sieti, základnej sieti technickej štruktúry, plochy a priestory zvláštneho významu, ochranné pásma a pod.
2. Komplexný urbanistický rozbor M 1: 2 000 (M 1: 1 000)
Analýza súčasného stavu s priestorovým, kompozičným a technickým hodnotením stavebného fondu, prírodných hodnôt, rozborom výrobných, občianskych a technických zariadení s ich ochrannými pásmami. Funkčná kategorizácia komunikácií, stavebno-konštrukčný stav komunikácií a ostatných dopravných zariadení, zariadenia pre statickú dopravu s udaním kapacít, dopravné závady líniové a bodové. Hlavné trasy a priestory pešieho pohybu.
3. Problémový výkres M 1: 2000 (1: 1000) – základné problémy súčasného stavu – problémy z funkčno-prevádzkových hľadísk ochrany pamiatok, prírody, kultúrno-historických a kompozičných hodnôt, z ekologických a ekonomických a iných podľa zistených problémov. Pásma, plošné, líniové a bodové javy, vyjadrenie stupňov hodnotenia, bonitácie a pod.
4. Komplexný urbanistický návrh M 1: 2 000, (M 1: 1 000) – grafické spracovanie komplexného návrhu riešenia na úrovni urbanistickej štúdie a pracovného modelu.
5. Návrh priestorovej a funkčnej regulácie M 1: 2 000, (M 1: 1 000).
6. Poster 700 x 1000 mm, CD v pdf formáte.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FINKA, M. -- BUČEK, Š. -- HUSÁR, M. -- BLÁHA, P. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- PASEČNÁ, I. -- MÜLLER, C. -- BUČEK, M. -- ONDREJIČKA, V. -- A KOL., a kol. Formy sídelných štruktúr pre rozvoj mesta. Wien: Stadtentwicklung, 2011. 167 s. ISBN 978-3-902576-52-1.
Zásady a pravidla územního plánování 1.: Podmínky a předpoklady rozvoje území. Brno : VÚVA, 1982.
Zásady a pravidla územního plánování 2.: Koncepce osídlení, velkých uzemních celku, sídelních útvaru a zón. Brno : VÚVA, 1984.
Zásady a pravidla územního plánování 3.: Koncepce funkčních složek. Brno : VÚVA, 1983.
Zásady a pravidla územního plánování 4.: Příloha-Ochranná pásma. Brno : VÚVA, 1984.
Zásady a pravidla územního plánování 4.: Systematika územního plánování a řízení výstavby. Brno : VÚVA, 1982.
Zásady a pravidla územního plánování 5: Názvosloví a rejstřík. Brno : VÚVA, 1984.
HRUZA, J. Teorie města. Praha : Československá akademie věd, 1965. 325 s.
HRUŠKA, E. Stavba miest. Jej história, prítomnosť a budúcnosť. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1970. 540 s.
ZIBRIN, P. Vnímanie urbanistického priestoru. Bratislava : Alfa, 1988. 166 s.
KRUMPOLCOVÁ, M. Štandardy minimálnej vybavenosti obcí: metodická príručka pre obstarávateľov územnoplánovacej dokumentácie. Bratislava : Urbion, 2009. 129 s.

Odporúčaná:
MAIER, K.: Územní plánování. Praha : Vydavatelství ČVÚT, 1997.
www.eu.net, www.interreg3c.net, www.obnovavidieka.sk, www.academia-danubiana.net http://www.build.gov.sk/mvrrsr/?id=1&lang=sk&cat=338
ZIBRIN, P.: Priestorové štruktúry sídelných systémov, Bratislava : Alfa, 1981.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Zodpovedným za predmet je garant študijného programu, jednotliví vyučujúci sa neuvádzajú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 158

A
BCDE
FX
67,1 %
25,3 %
1,9 %
3,8 %
1,9 %
0 %
Vyučujúci: Ing. arch. Michal Bogár (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Juraj Hermann (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Michal Hlaváček (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Dušan Mellner, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Andrej Páleš (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ing. Roman Ruhig (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
28. 2. 2019
Schválil:
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: