12. 7. 2020  9:41 Nina
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-AT9 - Ateliérová tvorba 9 (obnova objektov pamiatkovo chránených) (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: I1-AT9
Názov predmetu: Ateliérová tvorba 9 (obnova objektov pamiatkovo chránených)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba
4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
7
 
Odporúčaný semester/trimester:
pozemné stavby a architektúra - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na Ateliérovej tvorbe. Spracovanie Ateliérovej tvorby 9 na vyhovujúcej grafickej a odbornej úrovni v zadanom rozsahu. Účasť na komisionálnej obhajobe ateliérovej tvorby v termíne stanovenom Katedrou architektúry.
Účasť na obhajobe ateliérovej tvorby je podmienená absolvovaním konzultácií zo statiky, požiarnej bezpečnosti budov, technického zariadenia budov a technológie stavieb, ktorú potvrdia príslušní konzultanti svojím podpisom v zadávacom hárku k ateliérovej tvorbe.
Študent odovzdá vypracovanú ateliérovú tvorbu vrátane všetkých príloh v zmysle zadávacieho hárku na komisionálnej obhajobe pred prezentáciou.
Hodnotenie ateliérovej tvorby na prezentácii:
1. historická analýza objektu a koncept riešenia 20 bodov
2. architektonická situácia 10 bodov
3. návrh funkčného využitia objektu a dispozično –
prevádzkové riešenie (typológia) 30 bodov
4. konštrukčné riešenie a konštrukčný detail 20 bodov
5. grafický prejav 10 bodov
6. úroveň verbálneho prejavu pri prezentácii 10 bodov
SPOLU: 100 bodov = 100 %
Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov v zmysle študijného poriadku STU čl. 16:
A – 92 až 100 %, B – 83 – 91 %, C – 74 – 82 %, D – 65 – 73 %, E – 56 – 64 %, FX – 0 – 55 %
A - výborne (vynikajúce výsledky) = 1, B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5, C - dobre (priemerné výsledky) = 2, D - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5, E - dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3, FX - nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom ateliérovej tvorby je pochopiť princípy a metódy architektonickej tvorby v prostredí pamiatkovo chránenom, pri stanovení novej funkčnej náplne a návrhu obnovy pamiatkovo chráneného objektu akceptovať špecifické požiadavky definované historicko-architektonickým prieskumom. Cieľom je viesť študenta k samostatnému, koncepčnému a tvorivému mysleniu. Dôraz sa kladie na odbornú argumentáciu a schopnosť verbálnej prezentácie študenta.
 
Stručná osnova predmetu:
Študent spracuje návrh obnovy zadaného historického objektu na úrovni architektonickej štúdie. Súčasťou dokumentácie bude aj separátne vyznačenie búracích a stavebných prác v pôdorysoch a rezoch architektonickej štúdie.
Študent spracuje na úrovni realizačného projektu pôdorys prízemia alebo jeho časť - určí pedagóg a priečny rez objektom, s vyznačením búracích a stavebných prác.
Podkladom ateliérovej tvorby je zameraný stav objektu, historicko-architektonický prieskum a stavebno-technický prieskum objektu. Pri spracovaní architektonického návrhu a stanovení funkčnej náplne, vychádza študent pri pamiatkovo chránených objektoch z usmernení Krajského pamiatkového úradu (KPÚ), pri ostatných objektoch z príslušných zámerov novej lokalitnej náplne.

Študent rieši objekt komplexne:
- z hľadiska architektonicko-konštrukčného
- vo väzbe na pokyny KPÚ, zmeny stability a konštrukcií vyplývajúce z požiadaviek novej funkčnej náplne objektu.
- z hľadiska požiarnej bezpečnosti budov, evakuácie osôb, rozdelenia objektu na požiarne úseky
- z hľadiska technického zariadenia budovy
-z hľadiska technológie stavieb

ROZSAH SPRACOVANIA:
Architektúra
01. titulná strana
02. sprievodná správa
03. záväzné stanovisko/rozhodnutie KPÚ k objektu s fotografickou dokumentáciou pôvodného stavu spracované v rámci cvičení z OOP
04. širšie vzťahy a architektonická situácia
05. všetky pôdorysy, rezy a pohľady pôvodného stavu objektu s vyznačením búracích a stavebných prác
06. architektonický návrh -všetky pôdorysy
07. architektonický návrh -priečny a pozdĺžny
08. architektonický návrh - pohľady – všetky 4 vo farebnom vyhotovení
09. stavebno-technický prieskum s fotodokumentáciou zistených porúch spracovaný v rámci cvičení z OOP
10. návrh nápravy vybranej poruchy
11. časť pôdorysu v rozsahu dokumentácie realizačného projektu so zohľadnením všetkých konštrukčných zmien a zmien stability vyplývajúcich zo zmenenej funkčnej náplne a dispozičného riešenia objektu.
12. priečny rez v rozsahu dokumentácie realizačného projektu so zohľadnením všetkých konštrukčných zmien a zmien stability objektu vyplývajúcich zo zmenenej funkčnej náplne a dispozičného riešenia objektu.
13. návrh architektonicko-konštrukčného riešenia vybraného detailu ( detail spracovaný v rámci cvičení z OOP )
14. vizualizácie 2-3
15. poster na formáte A3
16. poster 700 x 1000 mm

FORMA SPRACOVANIA:
Dokumentácia bude spracovaná počítačovou grafikou a zviazaná vo formáte A3.
CD/DVD vo formáte *.pdf s kompletnou dokumentáciou 01-16.
Všetky skice budú zložené na formát A3. Spolu so zadávacím hárkom budú uložené do obalu a priložené ku grafickej časti zadania.
Prezentácia na komisionálnej obhajobe bude vo forme Powerpointu. (.ppt)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GREGOR, P. -- GREGOROVÁ, J. -- KRÁĽOVÁ, E. -- KVASNICOVÁ, M. -- LALKOVÁ, J. Obnova pamiatok. Bratislava : Perfekt, 2008. 109 s. ISBN 978-80-8046-405-9.
DVOŘÁKOVÁ, V. -- HUSOVSKÁ, Ľ. Ochrana kultúrneho dedičstva v medzinárodných dokumentoch ICOMOS: Charty, smernice a rezolúcie. Bratislava:ICOMOS, 2003: 64 s.
HUSOVSKÁ, Ľ. -- DVOŘÁKOVÁ, V. Ochrana kultúrneho dedičstva v medzinárodných dokumentoch ICOMOS: 1. diel - Charty a odporúčania. Bratislava: ICOMOS, 2002: 112 s. ISBN 80-88855-45-4.
DVOŘÁKOVÁ, V. -- HUSOVSKÁ, Ľ. Ochrana kultúrneho dedičstva v medzinárodných dokumentoch ICOMOS: 2. diel - Deklarácie. Bratislava: ICOMOS, 2004: 115 s. ISBN 80-88855-56-X.
FABIAN, P. -- HRČKA, M. -- VLČKO, J. -- KOHÚT, V. -- HOFEREK, A. -- BÓNA, M. -- ŠIMKOVIC, M. -- MAKÝŠ, O. -- ZÁVACKÝ, J. Ochrana zrúcanín v kultúrnej krajine. Lietava: Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2006. 146 s. ISBN 80-969477-0-2.
MAKÝŠ, O. Technologie renovace budov. Bratislava : Jaga, 2004. 263 s. ISBN 80-8076-006-3.
REINPRECHT, L. -- ŽÁK, J. Ochrana dřeva ve stavbě. Praha : ABF-ARCH, 1998. 95 s. ISBN 80-86165-00-0.

Odporúčaná:
BALÍK, M.: Vysušování zdiva 1-3. Praha: Grada Publishing. 1997-1999.
STN a EN ISO súvisiace s riešenou problematikou
VYHLÁŠKA č. 453 / 2000 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v platnom znení
VYHLÁŠKA č. 532 /2002 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, v platnom znení
Zákon č. 49/2002 Z. z. - Zákon o ochrane pamiatkového fondu, v platnom znení
ZÁKON č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení
ZÁKONY a VYHLÁŠKY súvisiace s riešenou problematikou v platnom znení (www.zbierka.sk)

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
Zodpovedným za predmet je garant študijného programu, jednotliví vyučujúci sa neuvádzajú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 150

A
B
C
D
EFX
42,7 %40,0 %
11,3 %
1,3 %
4,0 %
0,7 %
Vyučujúci:
Ing. arch. Eva Borecká, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Dušan Mellner, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Nora Naddourová (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Juraj Olbřímek, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Poliak (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lukáš Vargic (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: