28. 10. 2020  21:13 Dobromila
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-AP1_K - Ateliérový projekt 1 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-AP1_K
Názov predmetu:
Ateliérový projekt 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba
7 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
10
 
Odporúčaný semester/trimester:
krajinárstvo a krajinné plánovanie - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kontrola rozpracovanosti 2x za semester podľa dispozícií gestora predmetu vo väzbe na ukončenie postupových krokov. Absolvovanie kontroly a vypracovanie ateliérovej práce sú podmienkou pre získanie klasifikovaného zápočtu.
Hodnotenie: 1. kontrola rozpracovanosti- 20 bodov 2. kontrola rozpracovanosti - 60 bodov 3. Obhajoba ateliérovej práce - 20 bodov. SPOLU: 100 bodov = 100 %
Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov v zmysle
študijného poriadku STU čl. 16:
A – 92 až 100 %, B – 83 – 91 %, C – 74 – 82 %, D – 65 – 73 %, E – 56 – 64 %, FX – 0 – 55 %
A – výborne (vynikajúce výsledky) = 1, B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5, C – dobre (priemerné výsledky)
= 2, D – uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5, E – dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3, FX –
nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4.
 
Výsledky vzdelávania:
Rozvoj tvorivých schopností, overenie a prehĺbenie teoretických vedomostí pri riešení reálnych úloh krajinnej architektúry a krajinného plánovania na úrovni dimenzie regiónu,resp veľkého územného celku s dôrazom na na aplikáciu interdisciplinárneho prístupu a vhodnej metodiky tvorivej práce. Získanie primárnych zručností a skúseností so zvládnutím problematiky inventarizačných a analytických prác v oblasti krajinného plánovania. Zvládnutie koncepčných tvorivých postupov pri spracovaní rozvojového dokumentu krajinného plánu s diferencovanou vnútornou hierarchiou jeho častí a celku.
 
Stručná osnova predmetu:
Atelierový projekt vyplýva zo zadania, preto má individuálny charakter. Študent na základe informácii širšieho spektra absolvovaných odborných predmetov v oblasti krajinárstva a na základe naštudovania problematiky týkajúcej sa špecifických požiadaviek rieši projekt v spolupráci, respektíve na základe konzultácii s vyučujúcim.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BELČÁKOVÁ, I. -- KRISTIÁNOVÁ, K. -- POHANIČOVÁ, J. Calvaries in Slovak Landscape - Places Rejected and Reinventend. In Landscape & Ruins : Konferencia 23.-26.9.2009, Janov, Taliansko. Florencia: Alinea Editrice s.r.l., 2009, s. 126. ISBN 978-88-6055-418-5.
BELČÁKOVÁ, I. Otázky environmentálne prijateľného využitia krajiny na nive Moravy. In FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. Trajektórie územného rozvoja. Bratislava : Road, 2006, s. 426--443. ISBN 978-80-88999-31-7.
BELČÁKOVÁ, I. Otázky krajiny a krajinného obrazu v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. In GÁL, P. Krajinný obraz - národná kultúrna hodnota: kolokvium, Bratislava STU FA, 4. 12. 1998. Bratislava : STU v Bratislave FA, 1998, s. 119--123. ISBN 8022711780.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 101

A
B
C
D
E
FX
47,5 %
31,7 %
18,8 %
2,0 %
0 %0 %
Vyučujúci:
doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Timea Petrová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Zuzana Štefunková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Barbora Vaseková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
26. 9. 2019
Schválil:
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 26. 09. 2019.

Typ výstupu: