25. 10. 2020  12:07 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-AP3_K - Ateliérový projekt 3 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu:
I1-AP3_K
Názov predmetu:
Ateliérový projekt 3
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba8 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
9
 
Odporúčaný semester/trimester: krajinárstvo a krajinné plánovanie - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Úspešná obhajoba ateliérového projektu
 
Výsledky vzdelávania:
Rozvoj tvorivých schopností a potvrdenie teoretických vedomostí, rozvíjanie zručností pracovať na tvorivých úlohách krajinného plánovania s dôrazom na uplatnenie interdisciplinárneho prístup a metodiky pre vlastnú tvorivú prácu pri správe povodí a obytných sídiel.
 
Stručná osnova predmetu:
Kreatívne spôsoby riešenia komplikovaných problémov krajinného plánovania v rôznych typoch mestskej a vidieckej krajiny, rovnako ako v celom povodí s cieľom integrácie technických a prírodných živlov. Tvorivá fáza štúdiového projektu je založená na dôslednom hodnotení priestorov, limitov a faktorov uvedených vo zvolenej oblasti. Zadanie je zamerané na problémy úpravy vodného režimu danej oblasti a jeho revitalizáciu vypracované na priestorovej úrovni.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BELČÁKOVÁ, I. Ochrana, tvorba a manažment krajiny. Bratislava : Trio Publishing, 2013. 128 s. ISBN 978-80-89552-37-5.
MACURA, V. -- HALAJ, P. Úpravy a revitalizácie vodných tokov. Bratislava: STU v Bratislave, 2013. 228 s. ISBN 978-80-227-3925-2.
Šíbl, J., Macura, V.: Revitalizácia vodných tokov ( skriptum ) Nitra 2001..
VELEBNÝ, V. -- NOVÁK, V. -- SKALOVÁ, J. -- ŠTEKAUEROVÁ, V. -- MAJERČÁK, J. Vodný režim pôdy. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 208 s. ISBN 80-227-1373-2.

Odporúčaná:
GAŽOVÁ, D. a kol.: Metodika ateliérových prác pre AT z oblasti krajinnej a parkovej architektúry. Metodické princípy navrhovania a rekonštrukcie parkových objektov, FA STU, 2002.
GAŽOVÁ, D.: Interakcie prírodného a urbánneho v sídelných štruktúrach, FA STU Bratislava, 1999.
Vedecké články z časopisov a konferencií týkajúce sa riešenej problematiky

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 94

A
B
CDE
FX
73,4 %
14,9 %
9,6 %
2,1 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Zbyněk Bajtek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Milan Čistý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Michaela Danáčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Peter Dušička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Lenka Kudrnová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Kristína Lukáčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Martina Majorošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Ing. Martin Orfánus, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Zuzana Pšenáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Tamara Reháčková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jana Skalová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ivan Stankoci, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Šulek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Viktória Tyukosová (cvičiaci, skúšajúci, tútor)
Ing. Peter Valent, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Roman Výleta, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil:
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: