12. 12. 2019  11:41 Otília
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-BTH_C - Bachelor Thesis (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-BTH_C
Názov predmetu: Bachelor Thesis
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca9 hod. týždenne (prezenčná metóda)
štátna skúška1 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné hodnotenie kvality práce počas semestra podľa zadaného harmonogramu
 
Výsledky vzdelávania:
Využitie poznatkov nadobudnutých počas celého bakalárskeho štúdia, s dôrazom na predmety jadra znalostí. Cieľom je vypracovanie ucelenej samostatnej práce, ktorou sa preukáže schopnosť samostatne pracovať, využívať postupy navrhovania ktoré predpisujú STN a EN, zvládnuť experimentálnu prácu a vyhodnotenie nameraných výsledkov, ukázať schopnosť orientovať sa v našej a zahraničnej odbornej literatúre.
 
Stručná osnova predmetu:
Vzhľadom na širokú škálu problémov, ktoré súvisia s inžinierskymi konštrukciami a dopravnými stavbami, budú záverečné práce orientované na jednotlivých katedrách tak, aby odrážali súčasnú úroveň navrhovania v SR, ale aj prístupy k riešeniu čiastkových úloh výskumu. Záverečné práce budú mať preto charakter:
prevažne rešeršný s jednoduchšími aplikáciami návrhov konštrukčných prvkov alebo celkov;
projektový s prevažujúcou zložkou statického návrhu pri zachovaní primeraného rozsahu konštrukčného a technologického návrhu;
výskumný, zameraný na metodicky správne zvládnutie experimentálnych postupov a ich vyhodnotenia s možným využitím v čiastkových úlohách odborných katedier.a
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk alebo anglický jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
zodpovedným je vedúci záverečnej práce
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 12

ABCDEFX
33,3 %41,7 %25,0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: