12. 12. 2019  7:39 Otília
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-BKVS - Betónové konštrukcie vodohospodárskych stavieb (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-BKVS
Názov predmetu: Betónové konštrukcie vodohospodárskych stavieb
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: vodné stavby a vodné hospodárstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania
Získanie minimálne 56 bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Navrhovanie a zhotovovanie základných typov nosných prvkov vodohospodárskych stavieb (VS).
Návrh rozmerov, výpočet zaťaženia a vnútorných síl, dimenzovanie a konštruovanie výstuže, výkresy tvaru a výstuže základových konštrukcií VS, oporných múrov, nádrží a zásobníkov, hatí a priehrad.
Rozdelenie a hlavné časti mostov. Doskové, trámové a oblúkové mosty.
Vplyv reológie a objemových zmien betónu na napätosť konštrukcií. Vodonepriepustné betónové konštrukcie – biele vane.
 
Stručná osnova predmetu:
• Vodorovné a zvislé nosné konštrukcie VS. Zaťaženie, navrhovanie a vystužovanie
• Plošné základy VS z prostého a vystuženého betónu
• Obdĺžnikové a valcové nádrže a zásobníky
• Potrubia, kanály, žľaby
• Gravitačné a uholníkové oporné múry
• Hate, priehrady a prístavné múry
• Mosty. Rozdelenie mostov. Doskové, trámové a oblúkové mosty
• Objemové zmeny betónu, vodonepriepustný betón
• Vodonepriepustné betónové konštrukcie „Biele vane“
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BILČÍK, J. -- GRAMBLIČKA, Š. Betónové konštrukcie: Nádrže. Bratislava : STU v Bratislave, 1997. 283 s. ISBN 80-227-0923-9.
BILČÍK, J. -- HALVONIK, J. -- FILLO, Ľ. Betónové konštrukcie. Bratislava: Betoning, s.r.o., 2005. 314 s. ISBN 80-969422-5-5.
EUROKÓD 2 - Spoločné európske normy pre navrhovanie nosných konštrukcií stavieb: EN 1992-1-1 Navrhovanie betónových konštrukcií. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. ISBN 80-227-2142-5.
HALVONIK, J. -- BORZOVIČ, V. Betónové mosty I.: Navrhovanie železobetónových mostov pozemných komunikácií podľa Eurokódov. Bratislava : STU v Bratislave, 2012. 233 s. ISBN 978-80-227-3707-4.
BILČÍK, J. -- GAJDOŠOVÁ, K.: Design of Concrete Members..

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo český jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

ABCDEFX
33,3 %0 %50,0 %16,7 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: