26. 10. 2020  14:42 Demeter
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-BKZ - Biotechnika krajinnej zelene (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I1-BKZ
Názov predmetu: Biotechnika krajinnej zelene
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester:
krajinárstvo a krajinné plánovanie - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie grafického elaborátu cvičení v stanovenom rozsahu a v požadovanej kvalite. Výsledky cvičenia sa do celkového výsledku započítajú pomernou váhou 20%. Druhou podmienkou je úspešné vykonanie skúšky s pomernou váhou 80%. Treťou podmienkou je splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU v oblasti povinnej účasti na jednotlivých formách výučby. Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. A – 92 až 100 %, B – 83 – 91 %, C – 74 – 82 %, D – 65 – 73 %, E – 56 – 64 %, FX – 0 – 55 %
A - výborne (vynikajúce výsledky) = 1, B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5, C - dobre (priemerné výsledky) = 2, D - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5, E - dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3, FX - nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4. 
Výsledky vzdelávania:
Osvojenie si základov z problematiky navrhovania a realizácie jednotlivých typov biotických prvkov a vegetačných štruktúr v krajine. Oboznámenie sa so starostlivosťou a ochranou ako podmieňujúcimi činnosťami pre zabezpečenie jej trvalej existencie v krajine.
 
Stručná osnova predmetu:
Typológia trvalých vegetačných prvkov v krajine, navrhovanie, metódy zakladania, údržby a ochrany krajinnej vegetácie. Biotechnika účelových lesov. Plošná, líniová a bodová zeleň v krajine. Sprievodná zeleň vodných tokov, komunikácií, ochranné lesné pásy. Zazeleňovanie antropicky narušených a spustnutých pôd. Tvorba zelene poľnohospodárskych a priemyselných objektov v krajine.
Cvičenia :
Zadania na tému: Komplexný návrh modelového segmentu ochranného lesného pásu v poľnohospodárskej krajine,
Komplexný návrh ozelenenia segmentu násypu pri rýchlostnej komunikácií.
Rozsah cvičenia : grafická časť A3, textová a tabuľková časť A4 formát.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SUPUKA, J. -- VREŠTIAK, P. Základy tvorby parkových lesov (a iných rekreačne vužívaných lesov). Bratislava : Veda, 1984. 226 s.

Odporúčaná:
Jurča, J.: Biotechnika účelových lesu, VŠZ Brno, 1983

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
Anglický jazyk je len pre cudzincov - konzultácie. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 99

A
B
C
D
E
FX
49,5 %
25,3 %
14,1 %
7,1 %
4,0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Martina Majorošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Zuzana Pšenáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Viliam Macura, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: