26. 1. 2020  19:51 Tamara
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-CADSG1 - CAD systémy v geodézii 1 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-CADSG1
Názov predmetu: CAD systémy v geodézii 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 1
 
Odporúčaný semester/trimester: geodézia a kartografia - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 2 úspešne absolvované testy (získanie minimálne 56% bodov).
Správne vypracované všetky zadania.
 
Výsledky vzdelávania:
Pochopiť princípy využitia CAD (Computer Aided Design) systémov v aplikačnej oblasti geodézie, kartografie, katastra a geoinformatiky. Získať praktické znalosti o tvorbe a editácii základných geometrických primitív v počítačovom prostredí a vytváraní komplexných objektov, symbolov a mapových kompozícií. Vedieť vhodne navrhnúť a vytvoriť štruktúru digitálnych výkresov a pochopiť prácu s geodetickými nadstavbami pri načítavaní a spracovaní výsledkov zberu terénnych dát. Získať znalosti z prepájania grafických dát s popisnými informáciami a z tvorby grafických a mapových výstupov.
 
Stručná osnova predmetu:
Ovládanie prostredia Computer Aided Design (CAD) systémov – Bentley MicroStation.
Vytvorenie výkresového súboru a jeho organizácia (modely, pohľady, vrstvy, šablóny).
Nastavenie a prispôsobenie si pracovného prostredia (pracovná plocha, pracovné jednotky, zakladací výkres, mriežka).
Tvorba jednoduchých grafických prvkov v rôznych vrstvách, využitie kresliacej pomôcky AccuDraw.
Modifikácia a manipulácia s grafickými prvkami, pomenované skupiny, uložené pohľady.
Vzorovanie a šrafovanie plôch. Zoskupovanie vnorených prvkov (dier).
Bunky a knižnice buniek. Tvorba vlastnej knižnice buniek a jej využitie v geodézii a kartografii. Asociované a zdieľané bunky.
Vektorový referenčný súbor - pripojenie, manipulácia a využívanie, práca s modelmi.
Rastrový referenčný súbor - transformácia a spracovanie rastrových súborov, import obrázkov.
Formáty dát, export/import, spracovanie meraných dát, import súradníc, konštrukcia digitálnej mapy v prostredí CAD s využitím geodetickej nadstavby.
Relačná databáza (DB) a jej pripojenie k digitálnej mape. Vytvorenie tabuliek popisných dát v databázovom programe MS Access. Práca s DB záznamami pripojenými ku grafickým prvkom výkresu.
Tvorba a tlač grafických a mapových kompozícií, práca s modelom typu arch.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TUČEK, J. Geografické informační systémy: Principy a praxe. Praha : Computer Press, 1998. 424 s. ISBN 80-7226-091-X.
MATIAŠKO, K. Základy informatiky. Žilina: EDIS, 2004. 394 s. ISBN 80-8070-186-5.
SÝKORA, P. Microstation V8 XM edition: Podrobná uživatelská příručka. Brno : Computer Press, 2007. 661 s. ISBN 978-80-251-1523-7.
STEPHENS, R K. -- PLEW, R R. Naučte se SQL za 21 dní. Brno : Computer Press, 2004. 581 s. ISBN 80-722-6870-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 152

ABCDEFX
19,7 %66,4 %13,9 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Róbert Fencík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Tibor Lieskovský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 3. 2019
Schválil: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 15. 03. 2019.

Typ výstupu: