28. 1. 2020  4:04 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu BV1-CADSG2 - CAD systémy v geodézii 2 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: BV1-CADSG2
Názov predmetu: CAD systémy v geodézii 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania
 
Výsledky vzdelávania:
Získať vedomosti o pokročilom spracovaní výsledkov geodetických meraní v prostredí CAD (Computer Aided Design). Naučiť sa princípy automatizovaného spracovania kódových meraní (automatické priradenie symboliky a príslušnej vrstvy). Osvojiť si praktické znalosti z tvorby, analýzy a vizualizácie digitálneho modelu reliéfu (DMR). Vedieť pracovať s rozličnými súradnicovými systémami a kartografickými zobrazeniami, integrovať dáta z GIS a do GIS. Vytvárať pokročilé tlačové výstupy a mapové kompozície.
 
Stručná osnova predmetu:
Ovládanie prostredia CAD systému AutoCAD Civil 3D. Práca s vrstvami a pohľadmi. Štruktúra výkresového súboru.
Načítanie a spracovanie výsledkov geodetických meraní.
Vytvorenie a nastavenie príslušnej symboliky na základe kódového zberu dát.
Poloautomatická a automatická konštrukcia digitálnej mapy na základe kódového zberu dát.
Tvorba a editácia DMR.
Analýza, vizualizácia a export dát z DMR.
Práca s rozličnými referenčnými súradnicovými systémami a kartografickými zobrazeniami.
Práca s dátami z rozličných dátových zdrojov (webové mapové služby, rôzne GIS formáty)
Tvorba pokročilých tlačových výstupov a mapových kompozícií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DOBEŠOVÁ, Z. AutoCAD MAP 3D – Praktická používateľská príručka. Praha: Computer Press, 2007. 240 s.
HLÁSNY, T. Geografické informačné systémy - Priestorové analýzy. Banská Bystrica: Agentúra ZEPHYROS & Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2007. 160 s. ISBN 978-80-8093-029-5.
HOLLAND, L. -- MERCIER, K. Mastering AutoCAD Civil 3D 2013. USA: Cybex, 2012. 1104 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Róbert Fencík, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Tibor Lieskovský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 3. 2019
Schválil: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 15. 03. 2019.

Typ výstupu: