30. 10. 2020  15:31 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-CAD_V - CAD systémy vo vodnom hospodárstve (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I1-CAD_V
Názov predmetu:
CAD systémy vo vodnom hospodárstve
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
vodné stavby a vodné hospodárstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania
Získanie minimálne 56 % na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Účelom predmetu je získať základy práce s počítačom pri projektovaní predovšetkým stavieb krajinného inžinierstva a vodohospodárskeho typu. V rámci prvých cvičení sa preberú základy práce s počítačom, takže predbežné vedomosti nie sú potrebné.
 
Stručná osnova predmetu:
-Opakovanie základov práce s počítačom, možnosti počítačovej podpory projektovania pri projektovaní v krajinnom a vodohospodárskom inžinierstve.
-Práca s mapovými podkladmi, vektorová a rastrová grafika.
-Využitie a princípy CAD, užívateľský interface v CAD programoch, práca s obrazovkou.
-Kreslenie entít, vlastnosti entít, editácia, hladiny.  Kótovanie, šrafovanie, bloky, atribúty, prepojenie na databázy.
-Kreslenie zadaného objektu z oblasti krajinného inžinierstva.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ČISTÝ, M. CAD systémy v krajinnom inžinierstve. 2007.
ČISTÝ, M. Podpora počítačového projektovania: Pre vodné hospodárstvo krajiny. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 96 s. ISBN 80-227-1852-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 55

ABC
D
EFX
87,3 %
3,6 %5,5 %
3,6 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. František Cyprich (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Milan Čistý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Milan Čistý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: