15. 12. 2019  13:27 Ivica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-CM_C - Concrete Members (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-CM_C
Názov predmetu: Concrete Members
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: Civil Engineering - bakalársky (povinný), 5. semester
Civil Engineering (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania
Získanie minimálne 56 bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Poslucháč získa vedomosti o fyzikálnych charakteristikách betónu, muriva a betonárskej výstuže. Dostane základné informácie o reológií betónu, podmienkach pre stanovenie výpočtového modelu a zaťažení betónových prvkov a konštrukcií. Pochopí princípy navrhovania betónových prvkov podľa metódy medzných stavov. Podrobné informácie o navrhovaní železobetónového nosníka namáhaného ohybovým momentom a priečnou silou a stĺpov namáhaných kombináciou normálovej sily a ohybového momentu. Informatívne sa oboznámi s medznými stavmi používateľnosti a navrhovaním murovaných prvkov.
 
Stručná osnova predmetu:
• Pevnostné a deformačné vlastnosti betónu, betonárskej výstuže a muriva. Podmienky
spolupôsobenia betónu a výstuže.
• Analýza konštrukcií. Návrhový model. Proces navrhovanie. Rozdelenie medzných stavov. Stav I 
a II. Roznášanie zaťaženia a jeho účinkov. Ohybová a osová tuhosť prvkov.
• Zaťaženia konštrukcií. Kategórie návrhových situácií a zaťažení. Kombinácie zaťažení. Roznos
zaťaženia na jednotlivé nosné prvky.
• Metódy navrhovania betónových prvkov. Medzné stavy únosnosti. Namáhanie ohybom, šmykom
a krútením. Kombinácia ohybového momentu a normálovej sily.
• Medzné stavy používateľnosti. Kontrola napätí, trhlín a pretvorení. Konštrukčné zásady
vystužovania nosníkov, dosiek a stĺpov.
• Pevnostné a deformačné vlastnosti kusových stavív a malty. Pevnosť muriva.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BILČÍK, J. -- GAJDOŠOVÁ, K.: Design of Concrete Members..

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk alebo anglický jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 34

ABCDEFX
5,9 %11,8 %23,5 %23,5 %11,8 %23,5 %
Vyučujúci: prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Paulík, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 3. 2019
Schválil: doc. Ing. Peter Paulík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 19. 03. 2019.

Typ výstupu: