29. 3. 2020  11:58 Miroslav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-DAU3 - Dejiny architektúry a umenia 3 (architektúra 21. storočia) (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-DAU3
Názov predmetu: Dejiny architektúry a umenia 3 (architektúra 21. storočia)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: pozemné stavby a architektúra - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- esej na motívy významného teoretického textu k architektúre 20.storočia / 20% hodnotenia
- zabezpečenie grafických podkladov k AT
- písomná skúška (A/10bodov, B/9bodov, C/8 bodov, D/7 bodov, E/6 bodov)
 
Výsledky vzdelávania:
Získať znalosti a základnú orientáciu v architektúre a vizuálnej kultúre vo svete a na Slovensku v 20.storočí a na začiatku 21.storočia. Dôraz sa kladie na predstavenie základných trendov, hnutí, umeleckých stratégií, najvýznamnejších osobností a diel, ktoré ich reprezentujú.
 
Stručná osnova predmetu:
• Východiská architektúry a výtvarného umenia 1.polovice 20.storočia.Od secesie k 
individuálnej moderne.
• Európska avantgarda. Vznik abstrakcie a víťazstvo modernizmu.
• Bauhaus. Funkcionalizmus. Medzivojnová architektonická a výtvarná avantgarda.
• Mies van der Rohe a Internacionálny štýl, neskorá moderna.
• Historické návraty v architektúre 20.storočia. Neoklasicizmy a ideologická
architektúra.
• Neskorá moderna. Postmoderna a kritika modernizmu.
• Nová moderna. Dekonštrukcia, architektúra high-tech, obnova moderny, minimalizmus.
• Vizuálna kultúra 2.polovice 20.storočia.
• Architektúra a výtvarné umenie na Slovensku v 20.storočí.
• Dilemy architektúry 20.storočia.
• Architektúra a umenie v informačnej spoločnosti. Nové médiá v architektúre a súčasnej
vizuálnej kultúre.
• Tendencie a stratégie súčasnej architektúry. Osobnosti, projekty, stavby.
• Exkurzia: návšteva architektonického diela resp. výstavy podľa aktuálnej ponuky
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FRAMPTON, K. Moderní architektura. Kritické dějiny. Praha: Academia, 2004.
DEMPSEYOVÁ, A. -- KOLÁČ, M. Umělecké styly, školy a hnutí: Encyklopedický průvodce moderním uměním. Praha : Slovart, 2002. 304 s. ISBN 80-7209-402-5.
DULLA, M. Dejiny architektúry 20. storočia. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 130 s. ISBN 8022716502.
DULLA, M. -- MORAVČÍKOVÁ, H. Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava : Slovart, 2002. 511 s. ISBN 80-7145-684-5.
MORAVČÍKOVÁ, H. Nová slovenská architektúra. Výber z prác 1999-2009. New Slovak architecture. Selection of works 1999-2009. Bratislava : Slovart, 2009. 254 s. ISBN 978-80-8085-871-1.
GERŽOVÁ, J. Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Bratislava: Kruh súčasného umenia PROFIL , 1999. 320 s. ISBN 80-968283-0-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 203

ABCDEFX
31,5 %14,8 %22,2 %17,7 %13,3 %0,5 %
Vyučujúci: Ing. arch. Eva Borecká, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Dušan Mellner, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lukáš Vargic (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 3. 2019
Schválil: doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 26. 03. 2019.

Typ výstupu: