22. 1. 2020  23:28 Zora
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-DS_A - Diplomový seminár (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-DS_A
Názov predmetu: Diplomový seminár
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektonické konštrukcie a projektovanie - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: nie stupeň štúdia: bakalársky a úspešne absolvované Architektonicko-konštrukčný ateliér 2 (I1-AKA2)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie širokých a detailných znalostí o probléme, ktorý je predmetom zadania diplomovej práce, vedieť analyzovať a syntetizovať poznatky, vypracovať východiská pre prípravu diplomovej práce (DP) a spracovať doplňujúce témy súvisiace s DP.
 
Stručná osnova predmetu:
 Typologická príprava a spresnenie lokalitného programu.
 Návrh resp. prehodnotenie dispozičného riešenia zadaného objektu, analýza analogických riešení.
 Alternatívne návrhy nosného systému budovy, skoordinovanie architektonicko-konštrukčného návrhu s požiadavkami technických zariadení budov, požiarnej bezpečnosti, energetickej efektívnosti, ekológie atď.
 Príprava podkladov a východísk diplomovej práce
 Spracovanie osnovy, časového harmonogramu diplomovej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Navrhování staveb. Praha: Consultinvest, 1995.
CHMÚRNY, I. Tepelná ochrana budov a ekológia. TZB Haustechnik, s. 3. ISSN 1210-356X.
NEUMANN, D. Savebné konštrukcie I. Bratislava: Jaga, 2005.
DANIELS, K. Technika budov: Príručka pre architektov a projektantov. Bratislava : Jaga, 2003. 527 s. ISBN 80-88905-60-5.

Odporúčaná:
ANTAL Ján et al.: Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu : Praktická príručka s architektonickým a konštrukčným riešením požiadaviek na výstavbu v súlade so stavebno-technickými predpismi a normami. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2004. ISSN: 1335-8634
Ďalšie zákony a vyhlášky súvisiace s riešenou problematikou v platnom znení (www.zbierka.sk)
Katalógy výrobcov stavebných materiálov a konštrukcií
VYHLÁŠKA č. 453 / 2000 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v platnom znení
VYHLÁŠKA č. 532 /2002 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, v platnom znení
ZÁKON č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
Predmet vyučujú všetci profesori, docenti a odborní asistenti s titulom PhD. katedry konštrukcií pozemných stavieb.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 404

ABCDEFX
76,0 %13,9 %7,7 %1,0 %1,4 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Boris Bielek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Buday, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Dušan Dlhý, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Hanuliak, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Rastislav Ingeli, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Erik Jakeš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Jamnický, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lucia Maňková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Rastislav Menďan, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Juraj Olbřímek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Adela Palková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Monika Pavčeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Andrea Vargová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Boris Vavrovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: