21. 2. 2020  11:14 Eleonóra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-DS_GDE - Diplomový seminár (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-DS_GDE
Názov predmetu: Diplomový seminár
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
konzultácie
 
Výsledky vzdelávania:
Vytvorenie a absolvovanie modelu činností, s ktorými sa študent stretne pri vypracovaní diplomovej práce. Vytvorenie, resp. upevnenie návykov u študenta nevyhnutných na úspešné zvládnutie individuálneho štúdia vybraného problému. Prehĺbenie znalostí študenta z oblasti špeciálnych odborných predmetov študijného programu. Študent si osvojí spôsob individuálnej práce s literatúrou, vyhľadávania nových informácií ich kategorizácie, analýzy a interpretácie. Pracuje pod osobným dohľadom a vedením konzultanta. Vypracuje samostatnú seminárnu prácu, ktorú obhajuje pred komisiou zloženou z konzultantov na príslušnej katedre, resp. oddelení.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Formulácia problému, vymedzenie rozsahu riešenia (zadanie seminárnej práce).
2.Vymedzenie množiny zdrojov informácií, postupov na ich analýzu. Individuálne štúdium, vyhľadávanie informácií. Tvorba rešerší, ich analýza.
3.Konfrontácia získaných informácií s úrovňou poznania v predmetnej oblasti. Korekcia postupov, prípadne rozsahu riešenia.
4.Definovanie obsahu a štruktúry seminárnej práce, konzultácie.
5.Vypracovanie seminárnej práce, individuálna činnosť študenta.
6.Obhajoba seminárnej práce pred komisiou konzultantov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava : STIMUL, 1998. 118 s. ISBN 80-85697-82-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 23

ABCDEFX
82,6 %17,4 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Robert Geisse, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Ján Ježko, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Pavol Kajánek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Marián Marčiš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: