27. 1. 2020  16:35 Bohuš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-DS_GZA - Diplomový seminár (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-DS_GZA
Názov predmetu: Diplomový seminár
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
konzultácie
 
Výsledky vzdelávania:
Vytvorenie a absolvovanie modelu činností, s ktorými sa študent stretne pri vypracovaní diplomovej práce. Vytvorenie, resp. upevnenie návykov u študenta nevyhnutných na úspešné zvládnutie individuálneho štúdia vybraného problému. Prehĺbenie znalostí študenta z oblasti špeciálnych odborných predmetov študijného programu. Študent si osvojí spôsob individuálnej práce s literatúrou, vyhľadávania nových informácií ich kategorizácie, analýzy a interpretácie. Pracuje pod osobným dohľadom a vedením konzultanta. Vypracuje samostatnú seminárnu prácu, ktorú obhajuje pred komisiou zloženou z konzultantov na príslušnej katedre, resp. oddelení.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Formulácia problému, vymedzenie rozsahu riešenia (zadanie seminárnej práce).
2.Vymedzenie množiny zdrojov informácií, postupov na ich analýzu. Individuálne štúdium, vyhľadávanie informácií. Tvorba rešerší, ich analýza.
3.Konfrontácia získaných informácií s úrovňou poznania v predmetnej oblasti. Korekcia postupov, prípadne rozsahu riešenia.
4.Definovanie obsahu a štruktúry seminárnej práce, konzultácie.
5.Vypracovanie seminárnej práce, individuálna činnosť študenta.
6.Obhajoba seminárnej práce pred komisiou konzultantov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava : STIMUL, 1998. 118 s. ISBN 80-85697-82-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 12

ABCDEFX
58,3 %41,7 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Róbert Fencík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Ľubomíra Gerhátová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Branislav Hábel, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Ján Hefty, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Ladislav Husár, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Juraj Janák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Tibor Lieskovský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Juraj Papčo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: