31. 10. 2020  22:27 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-EIA - EIA - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu:
I1-EIA
Názov predmetu:
EIA - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester: krajinárstvo a krajinné plánovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa odovzávajú zadania a píše sa 1 písomný test. Výsledná známka sa generuje s nasledovnými váhami: vypracované zadania 15%, test na cvičení 5%, skúška 80%. Výsledné hodnotenie: A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65 - 73%, E-56-64%, FX menej ako 56%
 
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie a získa poznatky o medzinárodných požiadavkách a legislatívnych súvislostiach problematiky environmentálneho posudzovania vplyvov na úrovni architektonických projektov (EIA) a koncepcií, plánov a programov (SEA). Rozsah a obsah posudzovania vplyvov v investičnom a plánovacom procese. Základná informácia o procese EIA a SEA podľa slovenskej legislatívy. Typy metód a techník hodnotenia a predikcie vplyvov v procese EIA a SEA. Úloha architekta/urbanistu/krajinára v oblasti EIA a SEA a možnosť uplatnenia sa v privátnom, štátnom a samosprávnom sektore.
 
Stručná osnova predmetu:
Účastníci procesu posudzovania, ich úloha, práva a zodpovednosť. Metodológia posudzovania vplyvov činností na životné prostredie (EIA). Aplikácia metód a techník v procese EIA. Metodológia strategického environmentálneho hodnotenia vplyvov koncepcií, plánov a programov na životné prostredie (SEA). Princípy, kritériá a indikátory udržateľného rozvoja a ich aplikácia v procese SEA, aplikácia viacerých metód a techník. Medzinárodné požiadavky v hodnotení transhraničných vplyvov. Charakteristika dokumentácie EIA. Charakteristika dokumentácie SEA. Interdisciplinárny charakter odbornej spôsobilosti v procese EIA a SEA a súvisiace požiadavky.
Cvičenia: Metódy a techniky EIA
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BELČÁKOVÁ, I. New approaches to the integration of ecological, social and economic aspects in land-use planning. Ekológia/Ecology, s. 183--189. ISSN 1335-342X.
FISCHER, T B. -- GAZZOLA, P. -- JHA-THAKUR, U. -- BELČÁKOVÁ, I. -- ASCHEMANN, R. Environmental Assessment Lecturers´ Handbook. Bratislava : Road, 2008. 196 s. ISBN 978-80-88-999-33-1.
PAVLIČKOVÁ, K. -- BELČÁKOVÁ, I. Medzinárodné súvislosti posudzovania vplyvov činností na životné prostredie. In Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie: Workshop Bystrá-Tále, 15.5.-16.5.2008 . Spravodaj SEA/EIA. Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, 2008, s. 2--4.
BELČÁKOVÁ, I. -- PAVLIČKOVÁ, K. -- KOZOVÁ, M. -- DRDOŠ, J. Metodické postupy pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie. In PAVLIČKOVÁ, K. -- KOZOVÁ, M. Krajinná ekológia v posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009, s. 25--33. ISBN 978-80-223-2736-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
Anglický jazyk iba v prípade cudzincov - konzultácie
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 44

A
B
C
DEFX
50,0 %
31,8 %
13,6 %
4,6 %0 %0 %
Vyučujúci:
doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
26. 9. 2019
Schválil:
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 26. 09. 2019.

Typ výstupu: