28. 10. 2020  22:03 Dobromila
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-EX_K - Exkurzia (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
I1-EX_K
Názov predmetu:
Exkurzia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
odborná prax/exkurzia
40 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester:
krajinárstvo a krajinné plánovanie - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť a správne vypracovaný elaborát z exkurzie
 
Výsledky vzdelávania:
Zámerom technickej exkurzie je prakticky ukázať niektoré teoreticky získané vedomosti na skutočných štruktúrach, ktoré boli získané počas študijného programu Krajinárstvo a krajinné plánovanie.
 
Stručná osnova predmetu:
-Navštívenie miest obnovy riek s cieľom vysvetliť ich vplyv na biologické procesy a ekosystémy
-Návšteva na malých vodných nádržiach, rybníkoch a priehrad veľkých riek
-Návšteva zavlažovacích systémov, významných záhrad a parkov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MACURA, V. -- HALAJ, P. Úpravy a revitalizácie vodných tokov. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 228 s. ISBN 978-80-227-3925-2.
REHÁČKOVÁ, T. -- PAUDITŠOVÁ, E. Vegetácia v urbánnom prostredí. Bratislava : CICERO, s.r.o., 2006. 132 s. ISBN 80-969614-1-1.
Hydromelioračné stavby. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 322 s. ISBN 80-227-1089-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 97

A
B
C
D
E
FX
100,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Milan Čistý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Dušička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil:
prof. Ing. Milan Čistý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: