20. 7. 2019  16:22 Iľja
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-FIM - Finančný manažment (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-FIM
Názov predmetu: Finančný manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: technológia stavieb - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1. + 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné kontrola zadaní
 
Výsledky vzdelávania:
Základné poznatky o finančných aspektoch činnosti podniku, riadenie finančných procesov v podniku v podmienkach trhového hospodárstva.
 
Stručná osnova predmetu:
• Charakteristika verejných investícií. Príjmy štátneho rozpočtu.
• Daňová sústava, daňové zaťaženie podniku. Charakteristika priamych a nepriamych daní. Daňové zákony.
• Charakteristika podnikových financií.
• Majetok podniku, jeho štruktúra. Zdroje krytia majetku podniku.
• Zisťovanie hospodárskeho výsledku v podniku.
• Finančná podpora podnikov zo strany štátu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PETRÁKOVÁ, Z. -- CHODASOVÁ, Z. -- KOL. Finančné riadenie podniku,dane a účtovníctvo v podniku. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 193 s. ISBN 978-80-227-2582-8.
PETRÁKOVÁ, Z. -- CHODASOVÁ, Z. -- BOLLOVÁ, G. -- KOPŠOVÁ, O. -- ELLINGEROVÁ, H. Finančné riadenie podniku,dane a účtovníctvo v podniku: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. ISBN 978-80-227-2737-2.
VLACHYNSKÝ, K. Podnikové financie. Bratislava : Súvaha, 2002. 508 s. ISBN 80-88727-48-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 173

ABCDEFX
43,9 %30,1 %19,7 %5,8 %0,5 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Zora Petráková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Kristián Szekeres, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 23. 3. 2019
Schválil: doc. Ing. Zora Petráková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 23. 03. 2019.

Typ výstupu: