25. 5. 2020  5:05 Urban
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-FE_C - Forensic Engineering (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu:
I1-FE_C
Názov predmetu:
Forensic Engineering
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester:
Civil Engineering - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Civil Engineering (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania.
Písomná skúška.
Výsledné hodnotenie: A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%, FX menej ako 56% bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent získa základné znalosti z problematiky znaleckej činnosti, spracovania znaleckých posudkov a ďalších úkonov znaleckej činnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
•Základné pojmy, prehľad predpisov pre znaleckú činnosť,
•Prvotné úkony znalcov,
•Činnosť znalca pri získavaní podkladov,
•Obhliadka nehnuteľností,
•Štatistika v znaleckej činnosti,
•Vypracovanie znaleckého úkonu,
•Činnosť znalca po vypracovaní znaleckého úkonu,
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NIČ, M. Metodika znaleckej činnosti. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 101 s. ISBN 978-80-227-2577-4.
NOVÁČIKOVÁ, J. -- NIČ, M. -- UNČÍK, S. Preukazovanie zhody. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 63 s. ISBN 80-227-2296-0.

Odporúčaná:
CARPER, L. K.: Forensic Engineering – Second Edition. CRC Press LLC in USA 2001, ISBN 0-8493-7484-7.
DELATTE, N. J.: Beyond Failure: Forensic Case Studies for Civil Engineers. American Society of Civil Engineering, USA, 2009. ISBN 978-0-7844-0973-2

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk alebo anglický jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 17

A
B
C
D
EFX
70,6 %11,8 %11,8 %
0 %
5,8 %0 %
Vyučujúci:
Ing. Ján Hollý (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Martina Jurigová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Zora Petráková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Andrea Vargová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
19. 2. 2020
Schválil:
doc. Ing. Zora Petráková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 19. 02. 2020.

Typ výstupu: