13. 12. 2019  6:59 Lucia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-GEPP - Geodézia v podzemných priestoroch (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-GEPP
Názov predmetu: Geodézia v podzemných priestoroch
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: geodézia a kartografia - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
bodové hodnotenie vypracovaných programov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z oblasti merania podzemných priestorov vytvorených banskou činnosťou (hlbinné bane), činnosťou vykonávanou banským spôsobom (povrchové bane, tunely a objekty špeciálneho určenia), jaskýň a činností spojených s geologickým a hydrologickým prieskumom. Pochopí princípy budovania bodových polí v podzemí, ozrejmí si technológiu pripojovacích a usmerňovacích meraní. Osvojí si metodiku, spôsob tvorby a archivácie meračskej dokumentácie. Oboznámi sa s právnymi a technickými predpismi, ktoré usmerňujú činnosť banského merača a geodeta v predmetnej oblasti.
 
Stručná osnova predmetu:
Zákony a vyhlášky súvisiace s meraním podzemných priestorov. Úlohy a postavenie banského merača, hlavného banského merača.
Meračské metódy, prístrojové vybavenie na meranie v podzemí. Pripojenie povrchových a podzemných častí meraných objektov. Analýza presnosti meraní. Kvalitatívne kritériá a ich splnenie.
Budovanie bodových polí banských závodov na povrchu a v podzemí. Tvorba, údržba, obnova a archivácia bansko-meračskej dokumentácie (legislatívne a technické pozadie).
Vytyčovacie práce na banských závodoch. Vytýčenie prerážky medzi banskými dielami, medzi banskými závodmi. Výpočet vytyčovacích prvkov, apriórna a aposteriórna analýza presnosti vytýčenia.
Geodetické činnosti pri projektovaní a prevádzke povrchových baní. Príprava podkladov pre projekt, budovanie bodových polí, vytyčovacie práce. Tvorba, údržba, obnova a archivácia bansko-meračskej dokumentácie povrchovej bane.
Geodetické činnosti súvisiace s prieskumom, sprístupňovaním a ochranou jaskýň a podzemných objektov historických budov. Legislatívne a technické pozadie činností. Postavenie a úlohy banského merača.
Geodetické činnosti súvisiace s projektovaním, výstavbou a prevádzkou tunelových stavieb. Klasifikácia tunelov. Technológie používané na budovanie tunelov.
Geodetické činnosti pri budovaní metra a rýchlodráh v mestských aglomeráciách.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MICHALČÁK, O. -- STANĚK, V. -- VESELÝ, M. Inžinierska geodézia II. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1984. 183 s.
MICHALČÁK, O. Inžinierska geodézia III.: Banskomeračské práce. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1985. 152 s.
KLEPSATEL, F. -- TURČEK, P. Podzemné stavby I.: Metódy tunelovania. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 303 s. ISBN 80-227-2273-1.
KOPÁČIK, A. Meracie systémy v inžinierskej geodézii. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 183 s. ISBN 80-227-1036-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 23

ABCDEFX
26,1 %26,1 %26,1 %17,4 %4,3 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: