30. 10. 2020  14:13 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-GIS_V - Geografické informačné systémy vo vodnom hospodárstve (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I1-GIS_V
Názov predmetu: Geografické informačné systémy vo vodnom hospodárstve
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: vodné stavby a vodné hospodárstvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované úlohy na cvičeniach
Vyriešenie samostatnej úlohy
Úspešné absolvovanie skúšky
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o priestorových informačných systémoch a priestorových informáciách. Oboznámi sa s geografickými informačnými systémami a informačnými systémami o životnom prostredí a vodnom hospodárstve, so štruktúrou vektorových a rastrových údajov, databázami textových, tabuľkových a grafických údajov, so zdrojmi, zberom a spracovaním údajov pre GIS. Oboznámi sa so základmi využívania údajov z diaľkového prieskumu zeme vo vodnom hospodárstve. Bude vedieť analyzovať a modelovať priestor a využívať metódy mapovej algebry a rastrovej analýzy pri riešení vodohospodárskych úloh.
 
Stručná osnova predmetu:
Priestorové informačné systémy a priestorové informácie
Geografické informačné systémy
Informačné systémy o životnom prostredí a vodnom hospodárstve
Geometrické, grafické, topologické a textové objekty v GIS
Vektorové a rastrové údaje
Analýza a modelovanie priestoru
Mapová algebra a rastrová analýza a jej využívanie pri vodohospodárskych úlohách
Zdroje, zber a spájanie údajov
Diaľkový prieskum zeme
Riadená a neriadená klasifikácia
Aplikácie DPZ vo vodnom hospodárstve
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
KOHNOVÁ, S. - HLAVČOVÁ, K. - FENCÍK, R. - MINĎÁŠ, J. Integrovaný manažment povodia. Vybrané problémy. Bratislava: STU v Bratislave, 2013.
KOLÁŘ, J. Geografické informační systémy. Skriptá FS ČVUT. Praha: ČVUT v Prahe, 2005. 161 s.
TUČEK, J. Geografické informační systémy – Principy a praxe. Computer Press, 1998. 424 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 108

A
B
CDE
FX
43,5 %
28,7 %
15,7 %11,1 %
1,0 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Milica Aleksić (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Adam Brziak (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Michaela Danáčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Miroslav Kandera (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Kubáň (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Valent, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Roman Výleta, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil:
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: