20. 11. 2019  21:00 Félix
Akademický informační systém

Sylabus předmětu BV1-GEGM - Geológia a geomorfológia (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: BV1-GEGM
Názov predmetu: Geológia a geomorfológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 2 absolvované testy
Správne vypracované všetky zadania
Úspešné absolvovanie poznávania hornín
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o zemskej kôre, jej stavbe a procesoch, ktoré spôsobujú zmeny zemského povrchu a o základných črtách geologickej stavby Slovenska. Časť predmetu je venovaná aj praktickému poznávaniu základných typov hornín. Získané poznatky z Geológie a geomorfológie budú tvoriť základ pre poznanie vzniku a výskytu morfologických tvarov povrchu územia
 
Stručná osnova predmetu:
Základné poznatky o Zemi.
Horniny a zeminy – ich genéza a vlastnosti.
Využitie hornín a zemín v inžinierskej praxi.
Endogénne procesy – vulkanizmus, tektonika, zemetrasenia.
Exogénne procesy – zvetrávanie, účinky vody, vetra, ľadovcov.
Geomorfologické pomery ako odraz geologickej stavby.
Stabilita svahov, sanačné práce.
Podzemné vody , režim, pramene, chemické vlastnosti.
Regionálna geológia a geomorfológia Slovenska.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ČABALOVÁ, D. -- BALIAK, F. -- KOPECKÝ, M. Geológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2012. 211 s. ISBN 978-80-227-3644-2.
ČABALOVÁ, D. -- BALIAK, F. -- KOPECKÝ, M. Geológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 211 s. ISBN 978-80-227-3008-2.
BALIAK, F. Geológia a inžinierska geológia: Návody na cvičenia. Bratislava : Alfa, 1984. 169 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 45

ABCDEFX
95,6 %0 %4,4 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: RNDr. Martin Brček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. Martin Ondrášik, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: