9. 12. 2019  23:04 Izabela
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-G_C - Geology (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-G_C
Názov predmetu: Geology
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: Civil Engineering - bakalársky (povinný), 1. semester
Civil Engineering (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra účasť na dvoch testoch
Správne vypracované tri zadania
Úspešné absolvovanie poznávačky základných typov hornín (6 z 10)

 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomosti o geologickej stave zemského telesa a procesoch na ňom prebiehajúcich (endogénne, exogénne, geodynamické), o horninových typoch a ich vlastnostiach a o podzemných vodách. Získa aj prehľad inžinierskogeologických pomerov stavenísk. Absolvent predmetu by mal rozumieť geologickej stavbe a procesom vo vrchnej časti zemskej kôry s ktorou stavebný inžinier prichádza do kontaktu pri zakladaní stavieb, mal by vedieť identifikovať hrozby plynúce z geologickej stavby a procesov pre stavebné dielo a mal by rozumieť geologickej terminológii použitej v správach z inžinierskogeologických prieskumov.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné vedomosti o stavbe zemského telesa.
Endogénne procesy – sopečná činnosť, tektonické pohyby, seizmicita
Exogénne procesy – zvetrávanie, činnosť vody, ľadovca a vetra.
Vznik a klasifikácia magmatických, sedimentárnych a metamorfovaných hornín a ich vlastnosti
Podzemná voda – výskyt, režim a vlastnosti.
Svahové deformácie a iné geodynamické javy – výskyt, identifikácia a klasifikácia.
Kvartérne horniny a zeminy a ich vlastnosti.
Inžinierskogeologické pomery stavenísk a základné metódy ich prieskumu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BLYTH, F. -- FREITAS, M. A geology for engineers. London : Edward Arnold Publ, 1990. 325 s.
SKINNER, B J. -- PORTER, S C. The dynamic earth: An introduction to physical geology. New York : Wiley&Sons, 1992. 570 s. ISBN 0-471-53131-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk alebo anglický jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 64

ABCDEFX
21,9 %15,6 %25,0 %26,6 %9,4 %1,5 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Martin Ondrášik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: Mgr. Martin Ondrášik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: