18. 11. 2019  22:23 Eugen
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-GS_C - Geotechnical Structures (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-GS_C
Názov predmetu: Geotechnical Structures
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: Civil Engineering - inžiniersky (povinný), 1. semester
Civil Engineering (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované zadania na cvičeniach. Úspešne absolvovaný test počas semestra.
Získanie min. 56 bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Na základe zhodnotenia inžinierskogeologických podkladov a druhu stavebnej konštrukcie vie absolvent stanoviť typ geotechnickej kategórie a geotechnické riziká. Vie aplikovať zásady navrhovania základových konštrukcií a oporných konštrukcií pri zakladaní v náročných základových pomeroch a pri návrhu odvodnenia stavebných jám. Pozná konštrukčné riešenia a technologické postupy zhotovovania základových a oporných konštrukcií. Získa základné poznatky o podzemných stavbách a technológiách ich výstavby. Získa základné poznatky o geotechnických aspektoch navrhovania a realizácie dopravných, environmentálnych a vodohospodárskych stavieb.
 
Stručná osnova predmetu:
Zásady navrhovania geotechnických konštrukcií, návrhové situácie, medzné stavy, spôsoby navrhovania.
Klasifikácia zemín a skalných hornín, geotechnické kategórie.
Špecifické požiadavky na prieskum pre rôzne geotechnické konštrukcie.
Interpretácia výsledkov geotechnického prieskumu a spôsoby jeho zadávania, metódy prieskumu horninového prostredia.
Kontrola základových pomerov a geotechnický monitoring.
Zakladanie stavieb: návrh základov pre rôzne geotechnické kategórie, zásady navrhovania v seizmických oblastiach.
Svahované stavebné jamy, povrchové a hĺbkové odvodnenie.
Oporné konštrukcie, druhy oporných konštrukcií, zásady navrhovania oporných konštrukcií, technologické postupy zhotovenia oporných konštrukcií, kotvenie.
Podzemné stavby: druhy a spôsob ich navrhovania, konštrukčné usporiadanie, technologické postupy.
Zemné práce a úloha geotechniky pri výstavbe pozemných komunikácií.
Základné poznatky o geotechnických konštrukciách na ochranu prostredia (skládky, úložiská) a vodohospodárskych stavieb.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TERZAGHI, K. -- PECK, R. Soil mechanics in engineering practice. New York: J. Wiley andSons , 1956. 568 s.
ATKINSON, J. The mechanics of Soils and Foundations . London: Taylor & Francis, 2nd edition, 2007. 442 s.
LUKÁČ, M. -- MINÁRIK, M. -- LUKÁČ, M. Water reservoirs and dams: Their role as artificial sources of water supply for society. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 260 s. ISBN 978-80-227-3028-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk alebo anglický jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 52

ABCDEFX
46,2 %23,1 %3,8 %7,7 %19,2 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - anglický jazyk
Ing. Jakub Stacho, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: