14. 11. 2019  20:29 Irma
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-GTS - Geotechnické stavby (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-GTS
Názov predmetu: Geotechnické stavby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: krajinárstvo a krajinné plánovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
kontrola zadaní, 2 kontrolné testy
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov s bezvýkopovými metódami výstavby a opráv štôlní a podzemných vedení.
Upútať pozornosť na najväčšie geotechnické -- sypané priehrady a hrádze, ochranné a kanálové hrádze, hrádze odkalísk a líniové podzemné stavby - ako súčasť dominantných stavieb v stavebníctve. Získať základné znalosti o ich podstate a význame v spoločnosti, prehĺbiť vedomosti o metódach, princípoch a spôsoboch ich navrhovania a prevádzky, poukázať na interakciu týchto stavieb s prostredím.
 
Stručná osnova predmetu:
• Geotechnické stavby, ich charakteristika, význam prieskumu pri navrhovaní, výstavbe a prevádzke.
• Zemné konštrukcie, hrádze, priehrady a ich miesto v oblasti vodného staviteľstva.
• Nízke sypané hrádze, material, zásady návrhu, konštrukčné prvky zemných hrádzí.
• Filtračné a stabilitné výpočty.
• Ochranné a kanálové hrádze, hrádze odkalísk -- špecifiká.
• Základné princípy bezpečnosti zemných hrádzí, význam monitoringu.
• Podzemné líniové stavby malých prierezov, metódy navrhovania a výstavby.
• Metódy ukladania potrubných vedení priechodných, prielezných aj neprielezných prierezov.
• Bezvýkopové metódy ich realizácie, opráv a rekonštrukcií štôlní a podzemných vedení.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LUKÁČ, M. -- BEDNÁROVÁ, E. Nádrže a priehrady: Navrhovanie a prevádzka. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 330 s. ISBN 80-227-1518-2.
LUKÁČ, M. -- BEDNÁROVÁ, E. Navrhovanie a prevádzka vodných stavieb: Sypané priehrady a hrádze. Bratislava : Jaga, 2006. 183 s. ISBN 80-8076-031-4.
LUKÁČ, M. -- BEDNÁROVÁ, E. Priehrady: Navrhovanie a výpočty sypaných priehrad. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989. 219 s. ISBN 80-227-0103-3.
KLEPSATEL, F. -- RACLAVSKÝ, J. Bezvýkopová výstavba a obnova podzemních vedení. Bratislava : Jaga, 2007. 144 s. ISBN 978-80-8076-053-3.
KLEPSATEL, F. -- CHABROŇOVÁ, J. Vodohospodárske podzemné stavby. Bratislava: STU Bratislava, 1999. 231 s. ISBN 80-227-1274-4.
PETER, P. Kanálové a ochranné hrádze. Bratislava : Veda, 1975. 461 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ABCDEFX
0 %0 %0 %0 %100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Jana Chabroňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lenka Zlatinská, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: