19. 10. 2019  15:10 Kristián
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-HKS - Historické krajinné štruktúry (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-HKS
Názov predmetu: Historické krajinné štruktúry
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: krajinárstvo a krajinné plánovanie - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa odovzdávajú zadania a píše sa 1 písomný test. Výsledná známka sa generuje s nasledovnými váhami: vypracované zadania 15%, test na cvičení 5%, skúška 80%. Výsledné hodnotenie: A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65 - 73%, E-56-64%, FX menej ako 56%
 
Výsledky vzdelávania:
Záskanie vedomostí z oblasti podstaty a kontinuity vývinu historických štruktúry krajiny v podmienkach Slovenska. Kultúrna, estetická, ekologická a ekonomická hodnota hist. krajinných štruktúr, princípy ich ochrany, diferencované podmienky tvorby v tomto prostredí. Stanovanie priorít a dlhodobých a čiastkových cieľov v oblasti starostlivosti o kultúrnu krajinu a jej historické štruktúry, ochrana štruktúr historickej krajiny v ich celistvosti a dotváranie v procese komplexnej ochrany a tvorby krajiny.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky: Spoločensko-historická podstata vzniku a formovania krajinných štruktúr. Historické činitele v štruktúre krajiny. Vplyv prírodných podmienok na formovanie historických krajinných štruktúr. Architektonické a urbanistické kompozície v historickom kontexte tvorby krajiny. Stavebno-priestorové prvky v prostredí a krajine. Historická kontinuita obrazu krajiny a vývoja tvorby krajiny. Princípy ochrany a dotvárania kultúrnej krajiny.
Cvičenia: Dokumentácia konkrétnej oblasti kultúrnej krajiny alebo obnovy historickej krajinnej štruktúry, posúdenie architektonických, urbanistických a krajinárskych hodnôt diela, resp. prezentácia vybraného problému v teoreticko-aplikačnej forme, konzultácia a diskusia v kolektíve .
Zápočet je viazaný na spracovanie a prezentáciu seminárnej práce, zameranej na konkrétnu oblasť kultúrnej krajiny alebo obnovy historickej krajinnej štruktúry.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
WAGNER, B. Sadovnická tvorba 2. Praha: SZN, 1990. 240 s.
HEINRICHOVÁ, M. -- REHÁČKOVÁ, T. Aktuálne problémy krajinnej architektúry a krajinného plánovania : Zborník vedeckých príspevkov. Bratislava: Veda, 2013. ISBN 978-80-224-1296-4.
HEINRICHOVÁ, M. K problematike metodík hodnotenia území so špecifickým režimom. 2006. 25 s.
HEINRICHOVÁ, M. Ľudské väzby a ich vply na vývoj spoločenských hodnôt historickej kultúrnej krajiny. 2010. 14 s.
HEINRICHOVÁ, M. Metodika tvorby v územiach so špecifickým režimom (Historické krajinné štruktúry): doktorandská dizertačná práca. Disertační práce. Bratislava : 2009. 82 s.
HEINRICHOVÁ, M. Pamäť krajiny - Faktory ovpyvňujúce premeny krajiny. ALFA, s. 22--27. ISSN 1135-2679.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
Anglický jazyk len v prípade cudzincov - konzultácie
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 98

ABCDEFX
50,0 %27,6 %16,3 %4,1 %2,0 %0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Miriam Heinrichová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Martina Majorošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Barbora Vaseková (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Viliam Macura, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: