28. 10. 2020  21:36 Dobromila
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-HYD - Hydrológia (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B1-HYD
Názov predmetu:
Hydrológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester:
krajinárstvo a krajinné plánovanie - bakalársky (povinný), 3. semester
vodné stavby a vodné hospodárstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
skúška, priebežné testy a písomne vypracovanie zadaní
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z oblasti meteorológie, klimatológie a hydrológie povrchových vôd,
o procesoch v prízemnej vrstve atmosféry, pohybe vzduchových hmôt, klimatických procesoch, hydrologickom cykle, vzniku, meraní a vyhodnocovaní zrážok, prívalových dažďov, ďalej o meraní vodných stavov a prietokov ako aj o spracovaní týchto údajov. V rámci predmetu sa výučba zameria na problematiku tvorby odtoku na povodí, na určovanie návrhových prietokov, ako i na základnú aplikáciu matematického modelovania tvorby povrchového odtoku procesov.
 
Stručná osnova predmetu:
- Hydrologický systém, klimatické procesy a faktory. Procesy v prízemnej vrstve atmosféry. Hydrologický cyklus, všeobecná cirkulácia atmosféry a odtok.
- Zrážky. Vyhodnocovanie zrážkomerných pozorovaní. Určenie priemerných zrážok na povodie. Režim zrážok.
- Riečna sieť. Morfologické a morfometrické charakteristiky. Vodné stavy. Prietoky. Meranie vodných stavov a prietokov. Merná krivka prietokov. Prietokový režim a jeho charakteristiky. Priemerné ročné, mesačné, denné prietoky a ich variabilita. M-denné prietoky.
- Klasifikácia hydrologického režimu slovenských tokov. Určovanie hydrologických charakteristík mimo pozorovacích profilov.
- Povodňový odtok. Metódy výberu súboru extrémov. Štatistické spracovanie maximálnych prietokov. Návrhové prietoky. N-ročné prietoky, čiara prekročenia a čiara opakovania. Nepriame spôsoby výpočtu návrhových maximálnych prietokov a objemov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
KOHNOVÁ, S -, HLAVČOVÁ, K.- FENCÍK, R. - MINĎÁŠ, J. Integrovaný manažment povodia: Vybrané problémy. SvF STU Bratislava 2013, ISBN 978-80-227-4072-2. 215 s. KOHNOVÁ, S. a kol.: Regionálne metódy výpočtu návrhových prietokov a zrážok pre dimenzovanie vodohospodárskych stavieb. ES SvF STU, 2006. MOSNÝ,V.: Hydrológia. Atmosferické zrážky a výpar. SvF STU Bratislava, 2004, 98 s. SZOLGAY, J. a kol.: Hydrológia – odtokový proces a hydrológia povrchových vôd. STU, 2004.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Anglický jazyk je len pre cudzincov - konzultácie
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 271

A
B
C
DE
FX
18,1 %
15,5 %
20,7 %
19,2 %
25,5 %1,0 %
Vyučujúci:
Ing. Adam Brziak (cvičiaci)
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Kubáň (cvičiaci)
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Roman Výleta, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: