25. 10. 2020  11:37 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-HYD_C - Hydrológia (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
B1-HYD_C
Názov predmetu:
Hydrológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
Civil Engineering - bakalársky (povinný), 3. semester
Civil Engineering (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
skúška, priebežné testy a písomne vypracovanie zadaní
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z oblasti meteorológie, klimatológie a hydrológie povrchových vôd,
o procesoch v prízemnej vrstve atmosféry, pohybe vzduchových hmôt, klimatických procesoch, hydrologickom cykle, vzniku, meraní a vyhodnocovaní zrážok, prívalových dažďov, ďalej o meraní vodných stavov a prietokov ako aj o spracovaní týchto údajov. V rámci predmetu sa výučba zameria na problematiku tvorby odtoku na povodí, na určovanie návrhových prietokov, ako i na základnú aplikáciu matematického modelovania tvorby povrchového odtoku procesov.
 
Stručná osnova predmetu:
- Hydrologický cyklus, všeobecná cirkulácia atmosféry a odtok.
- Zrážky. Vyhodnocovanie zrážkomerných pozorovaní. Určenie priemerných zrážok na povodie. Režim zrážok.
- Riečna sieť. Morfologické a morfometrické charakteristiky. Vodné stavy. Prietoky. Meranie vodných stavov a prietokov. Merná krivka prietokov. Prietokový režim a jeho charakteristiky. Priemerné ročné, mesačné, denné prietoky a ich variabilita. M-denné prietoky.
- Povodňový odtok. Metódy výberu súboru extrémov. Štatistické spracovanie maximálnych prietokov. Návrhové prietoky. N-ročné prietoky, čiara prekročenia a čiara opakovania. Nepriame spôsoby výpočtu návrhových maximálnych prietokov a objemov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
KOHNOVÁ, S. - HLAVČOVÁ, K. - SZOLGAY, J. - HORVÁT, O. Scenario based modeling of hydrological change: Case studies in Slovak basins. Ostrava: KEY Publishing, 2012. ISBN 978-80-7418-169-6. 81 s. KOHNOVÁ, S. - SZOLGAY, J. - SOLÍN, Ľ. - HLAVČOVÁ, K. Regional methods for prediction in ungauged basins. Key Publishing, Ostrava, 2006, 113 s., ISBN 80-87071-02-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk alebo anglický jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 84

ABCD
E
FX
22,6 %21,4 %
39,3 %
9,5 %
6,0 %1,2 %
Vyučujúci:
Ing. Milica Aleksić (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Zuzana Štefunková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor)
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 22. 03. 2020.

Typ výstupu: