18. 10. 2019  10:52 Lukáš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-HPE - Hydropedológia (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-HPE
Názov predmetu: Hydropedológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: krajinárstvo a krajinné plánovanie - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované a odovzdané všetky zadania.
Získanie minimálne 60 % bodov na skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti nadobudnú základné vedomosti o zákonitostiach vzniku pôdy, jej vlastnostiach a funkciách, vzťahoch medzi pôdou a vodou, a o procesoch pohybu vody v systéme pôda-rastlina-atmosféra.
 
Stručná osnova predmetu:
• Pôdotvorné procesy, faktory a zákonitosti ovplyvňujúce vznik pôdy
• Funkcie pôdy, klasifikácia a systematika pôd
• Základné fyzikálne a hydrofyzikálne charakteristiky pôdy
• Statika a dynamika pôdnej vody
• Hydrolimity
• Infiltrácia vody do pôdy
• Bilancia vody v pôde
• Manažment pôdy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VELEBNÝ, V. -- NOVÁK, V. -- SKALOVÁ, J. -- ŠTEKAUEROVÁ, V. -- MAJERČÁK, J. Vodný režim pôdy. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 208 s. ISBN 80-227-1373-2.
VELEBNÝ, V. -- SKALOVÁ, J. Pôdohospodárstvo a pedológia: Návody na cvičenia II.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 1994. 177 s. ISBN 80-227-0633-7.

Odporúčaná:
SKALOVÁ, J.: Hodnotenie vodného režimu pôd. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 62s.
SKALOVÁ, J., KOTOROVÁ, D., IGAZ, D., GOMBOŠ, M., NOVÁKOVÁ, K.: Regionalizácia pedotransferových funkcií vlhkostných retenčných kriviek pôd Slovenska. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. 143 s. Edícia monografií. ISBN 978-80-227-4455-3.
ŠTEKAUEROVÁ, V., SKALOVÁ, J., IGAZ, D., NOVÁKOVÁ, K.: Spracovanie údajov o dynamike zásob vody v pôde z priameho monitoringu a modelovania pri predpokladanej klimatickej zmene. Bratislava : Ústav hydrológie SAV, 2011. 122 s. ISBN 978-80-89139-25-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 9

ABCDEFX
33,3 %44,4 %22,3 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. František Cyprich (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Milan Čistý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Milan Čistý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: