17. 11. 2019  9:03 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-IG2 - Inžinierska geodézia 2 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-IG2
Názov predmetu: Inžinierska geodézia 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: geodézia a kartografia - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
bodové hodnotenie vypracovaných programov
 
Výsledky vzdelávania:
Legislatívne a technické predpisy a dokumenty súvisiace s výkonom geodetických činností v oblasti prípravy, realizácie a prevádzky stavieb. Študent sa oboznámi s problematikou merania posunov a pretvorení stavebných objektov, špeciálnych geodetických činností z oblastí pozemného staviteľstva, dopravných a vodohospodárskych stavieb, rozvodov energií a lanových dráh, optimalizácie geodetických sietí a vybraných úloh geodézie v priemysle.
 
Stručná osnova predmetu:
Legislatívne a technické dokumenty súvisiace s výkonom geodetických činností v oblasti prípravy, realizácie a prevádzky stavieb. Overovanie výsledkov vybraných činností.
Návrh, budovanie, meranie a spracovanie siete vzťažných bodov. Overenie stability vzťažných bodov. Optimalizácia štruktúry a merania geodetických sietí.
Meranie posunov a pretvorení stavebných objektov. Technické predpisy. Projekt na meranie posunov. Spracovanie merané. Analýza a interpretácia výsledkov meraní.
Geodetické činnosti pri výstavbe a prevádzke stavebných objektov v oblastiach - pozemného, dopravného staviteľstva(mosty, tunely, lanové dráhy, atď.), vodného hospodárstva (priehrady, vodné elektrárne, vodovody a kanalizácie), rozvodov energií, leteckej dopravy.
Účelové mapy technické. Technická mapa mesta, základná mapa diaľnice, jednotná železničná mapa, základná mapa závodu, základná mapa letiska, cestný pasport.
Vytyčovanie a kontrolné meranie žeriavových dráh.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MICHALČAKOVÁ, A. -- LUKÁČ, Š. -- MICHALČÁK, O. -- KOPÁČIK, A. Inžinierska geodézia. Vybrané inžiniersko-geodetické metódy. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1995. 124 s.
MICHALČÁK, O. -- STANĚK, V. -- VESELÝ, M. Inžinierska geodézia II. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1984. 183 s.
KOPÁČIK, A. Meracie systémy v inžinierskej geodézii. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 183 s. ISBN 80-227-1036-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 115

ABCDEFX
10,4 %21,7 %19,1 %21,7 %23,5 %3,6 %
Vyučujúci: doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: