19. 1. 2020  5:38 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-IG - Inžinierska geológia (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-IG
Názov predmetu: Inžinierska geológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: vodné stavby a vodné hospodárstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie komplexného prehľadu z inžinierskogeologického prieskumu pre pozemné, inžinierske, vodné a podzemné stavby. Získanie základných vedomostí z hydrogeológie s ohľadom na jej vplyv na zakladanie stavieb a životné prostredie.
 
Stručná osnova predmetu:
Hodnotenie základných zložiek inžinierskogeologických pomerov staveniska.
Geomorfologické pomery stavenísk.
Vplyv exogénnych, endogénnych a antropogénnych procesov.
Geofaktory životného prostredia
Sanácia negatívnych geohazardov - zosuvy.
Typy podzemných vôd
Režim podzemných vôd.
Základné hydrofyzikálne vlastnosti kolektorov a hydrodynamické vlastnosti podzemných vôd.
Prieskum staveniska so zložitými geotechnickými pomermi.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MALGOT, J. -- KOPECKÝ, M. Inžinierska geológia a hydrogeológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 215 s. ISBN 80-227-1912-9.
KLEPSATEL, F. -- MALGOT, J. Mechanika hornín a inžinierska geológia. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1984. 319 s.

Odporúčaná:
Melioris, L., Mucha, I., Pospíšil, P.: Metódy hydrogeologického výskumu. Alfa, Bratislava, 1985.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 10

ABCDEFX
60,0 %30,0 %10,0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: